KINH TẾ VĨ MÔ

KINH TẾ VĨ MÔ -

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KINH TẾ  VĨ MÔ GIAÛNG  VIÊN:ĐỖ GIOAN HẢO
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Free Template from www.brainybe 2 NHOÙM THÖÏC HIEÄN 1. Võ Minh Tài 2. Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1. Huỳnh Th Dieåm Trinh 1. Kim   Thò Phöông Thaûo 2. Leâ Ñaëng Anh Thö
Background image of page 2
  Free Template from www.brainybe 3 DAÃN NHAÄP “ Laïm Phaùt Vaø Thaát Nghieäp” laø hai vaán ñeà caên cô, nhöng voâ cuøng phöùc taïp chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu yeáu toá phöùc hôïp cuûa neàn kinh teá, chính phuû, tieàn teä v.v…   Neáu laïm phaùt ít (trong taàm kieåm soaùt cuûa chính phuû) thì seõ thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån vaø ñaëc bieät laøm taêng GDP – yeáu toá maø moãi quoác gia ñeàu ñeo ñuoåi. Nhöng neáu laïm phaùt phi maõ vaø laïm phaùt cao seõ daãn ñeán khuõng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Free Template from www.brainybe 4 DAÃN NHAÄP Vaäy Laïm Phaùt laø gì? Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi laïm phaùt? Vaø laïm phaùt aûnh höôûng vaø taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi söï xuaát hieän thaát nghieäp? Ñoù laø nhöõng vaán ñeà ñöôïc nhoùm chuùng toâi tìm hieåu vaø trình baøy moät caùch roõ raøng nhaát qua ñeà taøi LAÏM PHAÙT & THAÁT NGHIEÄP”
Background image of page 4
  Free Template from www.brainybe 5 N OÄI DUNG I. TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ LAÏM PHAÙT   II. TH C TR NG L M PHÁT VI T NAM “HAÄU QUAÛ VAØ BIEÄN PHAÙP KHA  
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
  Free Template from www.brainybe 6 LAÏM PHAÙT   a L m phát do c u kéo b.Laïm phaùt chi phíñaåy. c. L m phát do c c u ơ ấ d. L m phát do c u thay đ i e. L m phát do xu t kh u f. L m phát do nh p kh u g. L m phát ti n t ề ệ  
Background image of page 6
Free Template from www.brainybe 7 a. L m phát do c u kéo   Khi nhu c u v m t m t hàng tăng lên s ề ộ kéo theo s tăng lên v giá c c a m t ả ủ hàng đó.  
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ACON 100 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 23

KINH TẾ VĨ MÔ -

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online