chinh sach tien te trong nen kinh te thi truong

Chinh sach tien te - MC LC M U NI DUNG CHNG I CHNH SCH TIN T TRONG NN KINH T TH TRNG 1.1 Khi nim v tr ca CSTT 1.2 Mc tiu ca CSTT 1.3 Cc cng c ca

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M C L C Trang M ĐẦ U 1 N I DUNG 3 CH ƯƠ NG I: CHÍNH SÁCH TI N T TRONG N N KINH T TH TR ƯỜ NG 3 1.1. Khái ni m, v trí c a CSTT 3 1.2. M c tiêu c a CSTT 4 1.3. Các công c c a CSTT 4 1.3.1 Nghi p v th tr ườ ng M 4 1.3.2 D tr b t bu c 5 1.3.3 Chính sách tái chi ế t kh u 5 1.3.4 Qu n lý h n m c tín d ng 6 1.3.5 Qu n lý lãi su t 7 CH ƯƠ NG II: TH C TR NG VI C S D NG CÁC CÔNG C C A CSTT VI T NAM HI N NAY. 8 2.1. S đổ i m i trong vi c th c hi n CSTT 8 2.2. Vi c s d ng các công c c a CSTT nh ng n ă m qua 8 2.2.1. Công c lãi su t 8 2.2.2. Công c h n m c tín d ng 14 2.2.3. Công c d tr b t bu c 16 2.2.4. Công c cho vay tái chi ế t kh u 18 2.2.5. Công c nghi p v th tr ườ ng M 20 2.3. Đ ánh giá qúa trình th c hi n các công c c a CSTT nh ng n ă m v a qua. 22 2.3.1 Nh ng thành t u trong vi c n đị nh kinh t ế v ĩ mô. 22 2.3.2 Nh ng v n đề t n t i trong quá trình th c hi n các công c c a CSTT nh ng n ă m qua. 24 CH ƯƠ NG 3. ĐỊ NH H ƯỚ NG VÀ GI I PHÁP HOÀN THI N CÁC CÔNG C C A CSTT VI T NAM 28 3.1. Đị nh h ướ ng 28 3.1.1 B i c nh trong n ướ c và Qu c t ế 28 3.1.2 M t s đị nh h ướ ng c ơ b n 29 3.2 Gi i pháp 29 3.2.1 Nhóm gi i pháp v vi c t o môi tr ườ ng, đ i u ki n thu n l ơị 29 3.2.2 Nhóm gi i pháp v vi c hoàn thi n các công c c a CSTT. 30 K T LU N 34 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
DANH M C TÀI LI U THAM KH O 1. Frederic S. Mishkin: “Ti n t , Ngân hàng và th tr ườ ng tài chính”NXB khoa h c và k thu t Hà n i - 1996 2 PTS. Lê Vinh Danh: “Ti n và ho t độ ng Ngân hàng”. NXB CTQ6- H1997 3. PTS. Nguy n Ng c Hùng: “Lý thuy ế t ti n t - Ngân hàng” NXB tài chính. 1998 4. Ngân hàng Nhà n ướ c Vi t Nam: “Ngân hàng Vi t Nam, quá trình xây d ng và phát tri n” NXB CTQ6-H 1996 5. Ngân hàng Nhà n ướ c Vi t Nam: “Báo cáo th ườ ng niên” các n ă m 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, “Báo cáo di n bi ế n khu v c ti n t ” n ă m 2000. 6. “Lu t Ngân hàng nhà n ướ c Vi t Nam” NXB CTQG, H 1998 7. PTS. Nguy n Anh D ũ ng - Lân H ng C ườ ng: “chính sách ti n t trên n n t ng lý lu n và th c ti n Vi t Nam. TC Ngân hàng s 6/1996. 8. Nguy n S ơ n Tùng: “ V chính sách ti n t m m d o”. TC Ngân hàng 8/1997.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ACON 100 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 38

Chinh sach tien te - MC LC M U NI DUNG CHNG I CHNH SCH TIN T TRONG NN KINH T TH TRNG 1.1 Khi nim v tr ca CSTT 1.2 Mc tiu ca CSTT 1.3 Cc cng c ca

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online