INFLATION - K INH TE V MO LAM PHAT THAT NGHIEP DAN NHAP Lam...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KINH TEÁ VÓ MOÂ DAÃN NHAÄP “Laïm Phaùt Vaø Thaát Nghieäp” laø hai vaán ñeà caên cô, nhöng voâ cuøng phöùc taïp chòu taùc ñoäng cuûa nhieàu yeáu toá phöùc hôïp cuûa neàn kinh teá, chính phuû, tieàn teä v.v… Ngoaøi ra , L m Phát vaø Thaát Nghieäp đ c coi nh là m t căn b nh th k ượ ư ế ỉ c a n n kinh t th tr ng, nó là m t v n đ đòi h i ph i có s đ u t l n v ế ị ườ ộ ấ ự ầ ư ớ th i gian và trí tu m i có theå đ t đ c k t qu kh quan nh t. ượ ế L m Phaùt vaø Thaát Nghieäp nh h ng đ n toàn b n n kinh t qu c dân, ưở ế ộ ề ế đ c bi t là gi i lao đ ng. Neáu laïm phaùt ít (trong taàm kieåm soaùt cuûa chính phuû) thì seõ thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån vaø ñaëc bieät laøm taêng GDP – yeáu toá maø moãi quoác gia ñeàu ñeo ñuoåi. Nhöng neáu laïm phaùt phi maõ vaø laïm phaùt cao seõ daãn ñeán khuõng hoaûng kinh teá vaø moät heä luïy keøm theo ñoù chính laø “ Thaát Nghieäp” . Vaäy Laïm Phaùt laø gì? Nguyeân nhaân naøo daãn tôùi laïm phaùt? Vaø laïm phaùt aûnh höôûng vaø taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùi söï xuaát hieän thaát nghieäp? Ñoù laø nhöõng vaán ñeà ñöôïc nhoùm chuùng toâi tìm hieåu vaø trình baøy moät caùch roõ raøng nhaát qua ñeà taøi Vaán ñeà ñöôïc trình baøy theo hai phaàn: PHAÀN I: TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ LAÏM PHAÙT VAØ THAÁT NGHIEÄP. PHAÀN II: THÖÏC TRAÏNG LAÏM PHAÙT ÔÛ VIEÄT NAM “ HAÄU QUAÛ VAØ BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC” .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KINH TEÁ VÓ MOÂ PHAÀN I TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ LAÏM PHAÙT VAØ THAÁT NGHIEÄP LAÏM PHAÙT Theo quan đi m c đi n: ổ ể “L m phát x y ra khi s ti n l u hành v t quá d tr vàng làm đ m b o c a ngân ố ề ư ượ ự ữ ả ủ hàng phát hành.” Quan đi m khác l i cho r ng: “L m phát là s m t cân đ i gi a ti n và hàng trong n n kinh t ,l i có ý khác cho ự ấ ế ạ r ng l m phát là s tăng giá c a các lo i hàng hóa,khi m c chung c a giá c và chi phí tăng” Nh v y, l m phát là hi n t ng ti n trong l u thông v t quá nhu c u c n thi t ư ậ ệ ượ ư ượ ế làm cho chúng b m t giá,giá c c a h u h t các lo i hàng hóa tăng lên đ ng ả ủ ế lo t.L m phát có nh ng đ c tr ng là : ạ ạ ư Hi n t ng gia tăng quá m c c a l ng ti n có trong l u thông d n đ n đ ng ệ ượ ứ ủ ượ ư ế ti n b m t giá. ị ấ M c giá chung tăng lên. Trong kinh t ế h c, thu t ng “l m phát” đ ượ c dùng đ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

INFLATION - K INH TE V MO LAM PHAT THAT NGHIEP DAN NHAP Lam...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online