Conglomerate merge

Conglomerate merge - Conglomerate merge (Sp nhp tp on / Nhp...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Conglomerate merge (Sáp nh p t p đoàn / Nh p thành cônglômêra) (Conglomerate merger) ậ ậ M t s sáp nh p c a hai công ty liên quan đ n các lo i hình hình kinh doanh khác nhau c a các doanh nghi p. Có ộ ự ế nhi u cách đ đi u này t o ra l i nhu n cho các công ty, ch ng h n nh chia s tài s n và gi m r i ro kinh doanh, ể ề ư nh ng cũng có th tr thành m t m i nguy c đ i v i nhi u công ty n u công ty m i thành l p có quy mô quá l n ư ể ở ơ ố ớ ế ho c có th các công ty không đ t đ c thành công t s h p tác này. ượ ừ ự ợ M t cách hi u khác đó là m t s sáp nh p gi a các công ty có các lo i hình kinh doanh hoàn toàn không liên quan ộ ự đ n nhau. Có hai lo i hình sáp nh p t p đoàn: h n h p và riêng l . Sáp nh p riêng l đ c p đ n các công ty sáp ế ẻ ề ậ ế nh p v i các t p đoàn không có lo i hình kinh doanh chung, trong khi lo i hình sáp nh p t p đoàn h n h p đ c p ề ậ đ n các công ty đang tìm ki m c h i đa d ng hóa s n ph m và m r ng th tr ng. ế ế ơ ộ ở ộ ị ườ Có nhi u lý do cho vi c các công ty mu n sáp nh p, trong đó có vi c tăng tr ng th ph n, k t h p s c m nh và ưở ế bán chéo s n ph m cho nhau. Các công ty cũng sáp nh p nh m m c đích đa d ng hóa s n ph m và làm gi m nguy c r i ro c a h . Tuy nhiên, n u m t t p đoàn tr nên quá l n m nh sau khi thôn tính các doanh nghi p nh ơ ủ ế ộ ậ t các phi v mua l i doanh nghi p thì k t qu kinh doanh c a toàn b t p đoàn có th b nh h ng. Đi u này có ế ộ ậ ể ị ả ưở th đã đ c th y trong giai đo n sáp nh p t p đoàn c a nh ng năm 1960. ượ Reserve Currency ( Đ ng ti n d tr ) (Reserve Currency) ự ữ M t lo i ti n t n c ngoài do ngân hàng trung ng và các t ch c tài chính l n khác thi t l p nh m t ph ng ạ ề ệ ướ ươ ế ậ ư ươ ti n đ thanh toán nghĩa v n qu c t , ho c đ nh h ng đ n t giá trong n c c a h . M t t l l n các hàng ụ ợ ố ế ể ả ưở ế ướ ộ ỷ ệ ớ hóa , nh vàng và d u , th ng đ c đ nh giá b ng đ ng ti n d tr , làm cho các qu c gia khác ph i tích tr lo i ư ườ ượ ự ữ ữ ạ ti n này đ tr cho các hàng hoá . T ch c d tr ngo i t , do đó , gi m thi u r i ro t giá , nh là qu c gia mua ể ả ự ữ ạ ệ ư hàng s không ph i trao đ i ti n t c a h đ i v i các lo i ti n t d tr hi n hành đ th c hi n vi c mua . ổ ề ệ ủ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ANA 103 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 3

Conglomerate merge - Conglomerate merge (Sp nhp tp on / Nhp...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online