Học chữ Hán thì phả

Học chữ Hán thì phả

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H c ch Hán thì ph i tra t đi n Hán-Vi t. Kh n i là khi g p 1 t m i mà mình ự ể ổ ỗ ừ ớ không bi t cách phát âm Hán Vi t, cũng ch ng bi t b th , PinYin hay đ m không ra ế ế ộ ủ ế s nét thì đành mù t t. May thay, có 1 ph ng pháp tra khác ti n l i h n 1 chút, ch c n ươ ệ ợ ơ ỉ ầ nhìn các nét 4 góc là có th tra đ c ch do V ng Vân Ngũ tiên sinh sáng ch ra. ượ ươ ế N u các b n dùng t đi n trên computer thì Hanosoft cũng cho phép tra theo ki u đ m ế ự ể ế 4 góc này. Nghe th t là hay nh ng đ m nh th nào. M i các b n xem bài h ng d n c a Lê ư ế ư ế ướ Anh Minh. T GIÁC HI U MÃ è t ê T giác hi u mã nguyên th y là cách tra ch Hán (ch y u là ph n th ) do h c gi ủ ế V ng Vân Ngũ ươ phát minh và đ c ph bi n Ðài Loan h n 50 năm qua. Cách ượ ổ ế ở ơ tra n i ti ng này dùng 10 ch s t 0 đ n 9 đ gán cho nét bút b n góc c a m i ch ế ữ ố ừ ế ở ố Hán. V i T giác hi u mã, ta có th tra đ c ch Hán b t ch p ng âm và ng nghĩa. ượ 1. NGUYÊN T C C A T GIÁC HI U MÃ Ch Hán có t d ng vuông, nghĩa là m i ch có 4 góc, và hình nét m i góc r t đa
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Học chữ Hán thì phả

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online