Dinh dưỡng với bệnh thoá

Dinh dưỡng với bệnh thoá

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: I. Dinh d ng v i b nh thoái hóa c t s ng ưỡ ớ ệ ộ ố H u nh b nh đau l ng ch có loài ng i. S khác bi t gi a loài ng i v i các đ ng v t khác là ầ ư ệ ư ỉ ở ườ ự ệ ữ ườ ớ ộ ậ t th đi b ng 2 chân và l ng th ng đ ng. Chính t th này c a loài ng i làm cho toàn b ở ư ế ằ ư ẳ ứ ư ế ủ ườ ộ tr ng l ng c a c th đè lên c t s ng và b t c m t th ng t n nào c a c t s ng đ u có th ọ ượ ủ ơ ể ộ ố ấ ứ ộ ươ ổ ủ ộ ố ề ể gây đau do kh i l ng c th th ng tr c tác đ ng lên. ố ượ ơ ể ườ ự ộ M t trong nh ng nguyên nhân gây đau l ng là b nh thoái hóa c t s ng, các đ t x ng s ng b h ộ ữ ư ệ ộ ố ố ươ ố ị ư t n s chèn ép các dây th n kinh n m gi a các đ t s ng và gây đau l ng, có khi đau nhi u đ n n i ổ ẽ ầ ằ ữ ố ố ư ề ế ỗ b nh nhân không th đ ng hay đi l i đ c. Nguyên nhân gây thoái hóa c t s ng có th là do viêm ệ ể ứ ạ ượ ộ ố ể nhi m, do t th lao đ ng, t th đi l i ho c do th ng xuyên mang vác các v t n ng. Tuy nhiên ễ ư ế ộ ư ế ạ ặ ườ ậ ặ nguyên nhân th ng g p nh t là thoái hóa b n thân x ng c t s ng do ch ng loãng x ng gây ra. ườ ặ ấ ả ươ ộ ố ứ ươ Chính vì th ch ng đau l ng th ng hay g p tu i v già, đ c bi t là ph n . ế ứ ư ườ ặ ở ổ ề ặ ệ ụ ữ Kh i x ng c a con ng i phát tri n đ n đ nh đi m vào tu i 20 - 30 r i sau đó s suy gi m d n. ố ươ ủ ườ ể ế ỉ ể ổ ồ ẽ ả ầ Càng cao tu i kh i x ng càng b m t đi và đ c bi t đ i v i ph n sau mãn kinh thì kh i x ng ổ ố ươ ị ấ ặ ệ ố ớ ụ ữ ố ươ m t đi càng nhanh chóng. Ng i ta th y r ng tu i sau 60, kh i x ng b gi m đ n h n m t n a ấ ườ ấ ằ ở ổ ố ươ ị ả ế ơ ộ ử so v i lúc còn tr và khi kh i x ng gi m xu ng d i 40% thì b nh loãng x ng xu t hi n v i ớ ẻ ố ươ ả ố ướ ệ ươ ấ ệ ớ các tri u ch ng lâm sàng c a nó nh gãy x ng, thoái hóa c t s ng. ệ ứ ủ ư ươ ộ ố X ng đ t s ng c a ng i b thoái hóa, c t s ng s x p h n so v i ng i bình th ng nên d b ươ ố ố ủ ườ ị ộ ố ẽ ố ơ ớ ườ ườ ễ ị x p đ t s ng và s x p này s đè nén lên các dây th n kinh v n hi n di n r t nhi u gi a các đ t ẹ ố ố ự ẹ ẽ ầ ố ệ ệ ấ ề ữ ố s ng và gây đau. X ng s ng cũng đ c h tr nhi u b i các c quanh c t s ng và s phát tri n ố ươ ố ượ ỗ ợ ề ở ơ ộ ố ự ể t t c a h c này cũng góp ph n giúp nâng đ c t s ng tránh các ch n th ng do va ch m ho c ố ủ ệ ơ ầ ỡ ộ ố ấ ươ ạ ặ do t th . ư ế Đ phòng tránh loãng x ng c t s ng, ch đ dinh d ng đóng vai trò quan tr ng. Canxi là m t ể ươ ộ ố ế ộ ưỡ ọ ộ nguyên t chính y u c u thành x ng, m i ngày c th c n kho ng 1.200 mg canxi. Th c ăn ch ang, m i ngày c th c n kho ng 1....
View Full Document

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ANA 103 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 9

Dinh dưỡng với bệnh thoá

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online