{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

DA_Toan_D-CD_2010

DA_Toan_D-CD_2010 - B GIO DC V O TO CHNH THC P N THANG IM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trang 1/3 B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH TH C Đ ÁP ÁN – THANG Đ I M ĐỀ THI TUY N SINH CAO ĐẲ NG N Ă M 2010 Môn: TOÁN; Kh i D ( Đ áp án - thang đ i m g m 03 trang) Đ ÁP ÁN THANG Đ I M Câu Đ áp án Đ i m 1. (1,0 đ i m) Kh o sát s bi ế n thiên và v đồ th T p xác đị nh: . D = \ Chi u bi ế n thiên: 2 0 '3 6 ; '0 2. x yx x y x = =+ = =− 0,25 - Hàm s đồ ng bi ế n trên các kho ng (; 2 ) −∞ − và (0; ). +∞ - Hàm s ngh ch bi ế n trên kho ng (2 ;0 ) . C c tr : - Hàm s đạ t c c đạ i t i 2 x ) 3 . yy =−= - Hàm s đạ t c c ti u t i 0 x = (0) 1. CT == 0,25 Gi i h n: lim ; lim . xx →−∞ →+∞ =−∞ =+∞ B ng bi ế n thiên: 0,25 Đồ th : 0,25 2. (1,0 đ i m) Vi ế t ph ươ ng trình ti ế p tuy ế n … Tung độ ti ế p đ i m là: (1 ) 1 . y −= 0,25 H s góc c a ti ế p tuy ế n là: '( 1) 3 ky = 0,25 Ph ươ ng trình ti ế p tuy ế n là: 1(1 ) yk x + 0,25 I (2,0 đ i m) 32 . ⇔= − − 0,25 1. (1,0 đ i m) Gi i ph ươ ng trình… Ph ươ ng trình đ ã cho t ươ ng đươ ng v i: 2cos4
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

DA_Toan_D-CD_2010 - B GIO DC V O TO CHNH THC P N THANG IM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online