DaToanBCt_CD - B GIO DC V O TO CHNH THC P N THANG IM THI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH TH C Đ ÁP ÁN – THANG Đ I M ĐỀ THI TUY N SINH CAO ĐẲ NG N Ă M 2009 Môn: TOÁN; Kh i: B ( Đ áp án - thang đ i m g m 04 trang) Đ ÁP ÁN THANG Đ I M Câu Đ áp án Đ i m 1. (1,0 đ i m) Kh o sát s bi ế n thiên và v đồ th Khi hàm s tr thành 2, m = (1) 32 yx x =− + . T p xác đị nh: . \ Chi u bi ế n thiên: - Ta có ho c 2 '3 6 ; yx x '0 0 =⇔= 2. x = - Hàm s đồ ng bi ế n trên các kho ng (; 0 ) −∞ (2; ). +∞ - Hàm s ngh ch bi ế n trên kho ng (0; 2). 0,25 C c tr : - Hàm s đạ t c c đạ i t i y 0, x = C Đ = y (0) = 2. - Hàm s đạ t c c ti u t i y 2, x = CT = y (2) = 2. Các gi i h n t i vô c c: lim x y →−∞ =−∞ lim . x y →+∞ =+∞ 0,25 B ng bi ế n thiên: Trang 1/4 0,25 Đồ th 0,25 2. (1,0 đ i m) Tìm các giá tr c a m Ta có () 2 22 1 2 mx + . m m th a mãn yêu c u c a bài toán khi và ch khi ph ươ ng trình có hai nghi m d ươ ng phân bi t y = 0,25 2 '( 2 1 ) 3 ( 2 )0 2(2 1) 0 3 2 0 3 mm m S m P
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course CAN 111 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

DaToanBCt_CD - B GIO DC V O TO CHNH THC P N THANG IM THI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online