Toan-daisotohop-chuong1

Toan-daisotohop-chuong1 - AI SO TO HP Chng I QUY TAC C BAN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑAÏI SOÁ TOÅ HÔÏP Chöông I QUY TAÉC CÔ BAÛN CUÛA PHEÙP ÑEÁM Moân ñaïi soá toå hôïp (coù saùch goïi laø giaûi tích toå hôïp) chuyeân khaûo saùt caùc hoaùn vò, toå hôïp, chænh hôïp, nhaèm xaùc ñònh soá caùch xaûy ra moät hieän töôïng naøo ñoù maø khoâng nhaát thieát phaûi lieät keâ töøng tröôøng hôïp. 1. Trong ñaïi soá toå hôïp, ta thöôøng duøng hai quy taéc cô baûn cuûa pheùp ñeám, ñoù laø quy taéc coäng vaø quy taéc nhaân. a) Quy taéc coäng : Neáu hieän töôïng 1 coù m caùch xaûy ra, hieän töôïng 2 coù n caùch xaûy ra vaø hai hieän töôïng naøy khoâng xaûy ra ñoàng thôøi thì soá caùch xaûy ra hieän töôïng naøy hay hieän töôïng kia laø : m + n caùch. Ví duï 1. Töø thaønh phoá A ñeán thaønh phoá B coù 3 ñöôøng boä vaø 2 ñöôøng thuyû. Caàn choïn moät ñöôøng ñeå ñi töø A ñeán B. Hoûi coù maáy caùch choïn ? Giaûi Coù : 3 + 2 = 5 caùch choïn. Ví duï 2. Moät nhaø haøng coù 3 loaïi röôïu, 4 loaïi bia vaø 6 loaïi nöôùc ngoït. Thöïc khaùch caàn choïn ñuùng 1 loaïi thöùc uoáng. Hoûi coù maáy caùch choïn ? Giaûi Coù : 3 + 4 + 6 = 13 caùch choïn. b) Quy taéc nhaân : Neáu hieän töôïng 1 coù m caùch xaûy ra, öùng vôùi moãi caùch xaûy ra hieän töôïng 1 roài tieáp ñeán hieän töôïng 2 coù n caùch xaûy ra thì soá caùch xaûy ra hieän töôïng 1 “roài” hieän töôïng 2 laø : m × n. Ví duï 1. Giöõa thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi coù 3 loaïi phöông tieän giao thoâng : ñöôøng boä, ñöôøng saét vaø ñöôøng haøng khoâng. Hoûi coù maáy caùch choïn phöông tieän giao thoâng ñeå ñi töø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán Haø Noäi roài quay veà? Giaûi Coù : 3 × 3 = 9 caùch choïn.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ví duï 2. Moät hoäi ñoàng nhaân daân coù 15 ngöôøi, caàn baàu ra 1 chuû tòch, 1 phoù chuû tòch, 1 uyû ban thö kyù vaø khoâng ñöôïc baàu 1 ngöôøi vaøo 2 hay 3 chöùc vuï. Hoûi coù maáy caùch ? Giaûi Coù 15 caùch choïn chuû tòch. Vôùi moãi caùch choïn chuû tòch, coù 14 caùch choïn phoù chuû tòch. Vôùi moãi caùch choïn chuû tòch vaø phoù chuû tòch, coù 13 caùch choïn thö kyù. Vaäy coù : 15 14 × 13 = 2730 caùch choïn. × 2) Sô ñoà caây Ngöôøi ta duøng sô ñoà caây ñeå lieät keâ caùc tröôøng hôïp xaûy ra ñoái vôùi caùc baøi toaùn coù ít hieän töôïng lieân tieáp vaø moãi hieän töôïng coù ít tröôøng hôïp. Chuù yù ta chæ duøng sô ñoà caây ñeå kieåm tra keát quaû. Ví duï. Trong moät lôùp hoïc, thaày giaùo muoán bieát trong ba moân Toaùn, Lyù, Hoùa hoïc sinh thích moân naøo theo thöù töï giaûm daàn. Soá caùch maø hoïc sinh coù theå ghi laø : H T L L H T H T L H L H T L T 3. Caùc daáu hieäu chia heát Chia heát cho 2 : soá taän cuøng laø 0, 2, 4, 6, 8.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course CAN 111 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 14

Toan-daisotohop-chuong1 - AI SO TO HP Chng I QUY TAC C BAN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online