{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De_Toan_D_2010

De_Toan_D_2010 - B GIO DC V O TO CHNH THC THI TUYN SINH I...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B GIÁO D C VÀ Đ ÀO T O ĐỀ CHÍNH TH C ĐỀ THI TUY N SINH ĐẠ I H C N Ă M 2010 Môn: TOÁN; Kh i: D Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát đề PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH (7,0 đ i m ) Câu I (2,0 đ i m ) Cho hàm s . 42 6 yx x =− + 1. Kh o sát s bi ế n thiên và v đồ th ( C ) c a hàm s đ ã cho. 2. Vi ế t ph ươ ng trình ti ế p tuy ế n c a đồ th ( C ), bi ế t ti ế p tuy ế n vuông góc v i đườ ng th ng 1 1 6 = . Câu II (2,0 đ i m ) 1. Gi i ph ươ ng trình s in 2 cos 2 3sin cos 1 0. xxx x −+− = 2. Gi i ph ươ ng trình 33 22 2 2 4 4 2 4 x xx x ++ +− += + ( x R ). Câu III (1,0 đ i m ) Tính tích phân 1 3 2l n e d I x ⎛⎞ ⎜⎟ ⎝⎠ x . Câu IV (1,0 đ i m ) Cho hình chóp S . ABCD đ áy là hình vuông c nh a , c nh bên SA = a ; hình chi ế u vuông góc c a đỉ S trên m t ph ng ( ) là đ i m H thu c đ o
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online