Chào các bạn

Chào các...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chào các b n, trong các đ thi tú tài, đ i h c có nhi u câu không khó nh ng v n có ạ ề ạ ọ ề ư ẫ nhi u thí sinh làm sai. Lý do là do ng i ta cài s n nh ng cái b y trong đó. V y làm ề ườ ẵ ữ ẫ ậ th nào tránh đ c chúng? Ch có cách ngay t bây gi h c cách th c nh n di n chúng ế ượ ỉ ừ ờ ọ ứ ậ ệ mà thôi. D i đây là 30 cái b y th ong g p cùng nh ng bí quy t đ tr chúng : ướ ẫ ừ ặ ữ ế ể ị (ngu n: ồ ETF ) 1. He suggested going to the beach the next afternoon. 1. “What about going to the beach tomorrow afternoon?” He said. 2. “Why don’t you go to the beach tomorrow afternoon?” He said. 3. “Will I go to the beach tomorrow afternoon?” He said. 4. “Let’s go to the beach in the afternoon?” He said. Không ít thí sinh g p nh ng câu d ng này th ng “choáng” vì chúng v a dài v a “tùm ặ ữ ạ ườ ừ ừ lum tá l ” h t , mà đã choáng thì “tay chân b n r n” không còn đ u óc minh m n đ ả ế ủ ủ ầ ẫ ể làm n a. Cho nên ngay t bây gi các em ph i t p làm quen và trang b “v khí” đ tr ữ ừ ờ ả ậ ị ủ ể ị chúng, t đó mà t tin khi làm bài. ừ ự Tr l i câu đ cho, đ i v i các d ng này các em không nên đ c t ng câu vì s m t ở ạ ề ố ớ ạ ọ ừ ẽ ấ nhi u th i gian mà ph i bi t nhìn thoáng qua c 4 câu m t l t đ tìm xem s khác ề ờ ả ế ả ộ ượ ể ự bi t n m đâu. ệ ằ ở C 4 ch n l a đ u khác nhau khúc đ u, riêng câu d khác đo n cu i , ngay l p t c các ả ọ ự ề ầ ạ ố ậ ứ em ph i ch p ngay ch khác nhau này đ xem xét coi có lo i nó ra đ c không. ả ụ ỗ ể ạ ượ Nhìn s qua th y các câu đ u trong ngo c kép, t c là câu t ng thu t, nhìn lên đ th y ơ ấ ề ặ ứ ườ ậ ề ấ có the next nh v y khi còn trong ngo c nó ph i là ư ậ ặ ả tomorrow => lo i câu ạ d Ti p đ n ta th y c u trúc đ : ế ế ấ ấ ề suggest + Ving là câu “r rê” cùng làm gì đó , nhìn ủ xu ng th y câu ố ấ b là you làm , câu c là I làm cho nên lo i h t cu i cùng ch n câu ạ ế ố ọ a : cùng làm. C u trúc c n nh : ấ ầ ớ Suggest + Ving => câu đ ngh có ng i nói cùng làm ề ị ườ Ví d : ụ Mary suggested going to the cinema. Mary đ ngh đi xem phim ( cô y cũng đi cùng ề ị ấ v i ng i nghe ) ớ ườ Suggest that S (should ) + Bare inf . => câu đ ngh ch có S làm ( ng i nói không làm) ề ị ỉ ườ Ví d : ụ Mary suggested Tom (should) go to the cinema. Mary đ ngh Tom nên đi xem phim ( cô ề ị y không đi cùng v i ng i Tom ) ấ ớ ườ What about + Ving => câu r có ng i nói cùng làm ủ ườ Ví d : ụ What about going to the cinema? Cùng đi xem phim nhé ( cô y cũng đi cùng v i ng i ấ ớ ườ nghe ) Why don’t we + Bare inf. => câu r có ng i nói cùng làm ủ ườ Let’s + Bare inf.Let’s + Bare inf....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 31

Chào các...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online