VanCD2009CD - THI TUYN SINH CAO NG KHI C D NM 2009 Mn thi NG VN(khi C D(Thi gian lm bi 180 pht PHN CHUNG CHO TT C TH SINH(5,0 im Cu I(2,0 im Nu hon

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ð Ề THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG KHỐI C, D NĂM 2009 Môn thi: NG Ữ VĂN (kh ối C, D) (Th ời gian l àm bài: 180 phút) PH ẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm ) Câu I (2,0 điểm) Nêu hoàn c ảnh ra đời v à gi ải thích ý nghĩa nhan đề truyện ngắn V ợ nhặt c ủa Kim Lân. Câu II (3,0 điểm) Hãy vi ết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) tr ình bày suy ngh ĩ của anh/chị về ý kiến sau: M ột ng ày so v ới một đời người l à quá ng ắn ngủi, nhưng một đời người lại l à do m ỗi ng ày t ạo nên. (Theo sách Nguyên lý c ủa th ành công , NXB Văn hóa thô ng tin, 2009, tr.91) PH ẦN RI ÊNG (5,0 điểm) Thí sinh ch ỉ được l àm m ột trong hai câu (câu III.a hoặc III.b) Câu III.a Theo chương tr ình Chu ẩn (5,0 điểm) C ảm nhận của anh/chị về v ẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ Sóng c ủa Xuân Quỳnh. Câu III.b The o chương tr ình Nâng cao (5,0 điểm) Anh/ ch ị h ãy phân tích nh ững đặc sắc nghệ thuật trong truyện ngắn Ch ữ người tử t ù c ủa Nguy ễn Tuân. ------------------------- BÀI GI ẢI G ỢI Ý Câu I (2,0 điểm) Nêu hoàn c ảnh ra đời v à gi ải thích ý nghĩa nhan đề truyện n g ắn V ợ nhặt c ủa Kim Lân. Hoàn c ảnh ra đời : Truyeän ngaén “ Vôï nhaët ” coù tieàn thaân laø tieåu thuyeát “ Xoùm nguï cö ”. Taùc phaåm ñöôïc vieát ngay sau khi Caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng nhöng coøn dang dôû vaø maát baûn thaûo. Sau khi hoaø bình laäp laïi (1954), Kim Laân döïa vaøo coát truyeän cuõ vaø vieát truyeän ngaén naày. Ý ngh ĩa tựa đề : Töïa ñeà “ Vôï nhaët “ coù raát nhieàu yù nghóa. Ñoù laø moät töïa ñeà ñoäc ñaùo, taïo söï chuù yù, toø moø, loâi cuoán ñoái vôùi ngöôøi ñoïc, goùp phaàn mang laïi yù vò saâu xa cho chuû ñeà cuûa truyeän. Xöa nay, ngöôøi ta nhaët ñoà vaät, haøng hoùa,ï chôù khoâng ai noùi laø nhaët vôï. Theá maø anh Traøng töï nhieân “ nhaët” ñöôïc vôï thì quaû laø chuyeän baát ngôø, lí thuù. V ới tựa đề nầy, Kim Laân coøn noùi leân moäït caùch chua chaùt, cay ñaéng veà thaân phaän bi thaûm cuûa ngöôøi noâng daân lao ñoäng trong nhöõng naêm boán möôi khi bò thöïc daân Phaùp, phaùt xít Nhaät boùc loät, aùp böùc thaäm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
teä… ñeán noãi thaân phaän con ngöôøi gioáng nhö laø moät thöù ñoà vaät nhoû beù đến nỗi vôï maø ngöôøi ta coù theå nhaët moät caùch deã daøng nhö nhaët moät ñoà vaät bò ai ñoù ñaùnh rôi. Câu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course CAN 111 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

VanCD2009CD - THI TUYN SINH CAO NG KHI C D NM 2009 Mn thi NG VN(khi C D(Thi gian lm bi 180 pht PHN CHUNG CHO TT C TH SINH(5,0 im Cu I(2,0 im Nu hon

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online