{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CHAPTER 12 sua

CHAPTER 12 sua - CHAPTER 12 Kim Ton D An Trong chng trc...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHAPTER 12 Ki m Toán D ự AÙn Trong ch ng tr c, chúng ta đã th o lu n v Ki m toán sau. M c tiêu c a Ki m toán sau ươ ướ không ph i c g ng đ thay đ i nh ng gì đã x y ra. Khá trái ng c, ki m toán sau là c ố ắ ượ g ng n m b t đ c b n ch t nh ng thành công và ắ ượ nhöõng th t b i c a d án ấ ạ ủ ñeå các d án trong t ng lai có th ươ ể ñaït ñöôïc l i ích t nh ng kinh nghi m trong quaù khöù . Ñeå ñaït đ c l i ích t nh ng kinh nghi m trong ượ ợ quaù khöù nguï yù raèng s đ a ẽ ư đ n m t s hi u bi t v chúng, và s am hi u nh ng yêu c u v vi c đánh giá. ế ộ ự ể ế ề ề ệ Nh ng s đánh giá d án thì không ư gi i h n sau nh ng c s phân tích ớ ạ ơ ở thöïc teá . Vì d án phaûi đ c đánh giá ượ moät caùch toaøn boä khi đã đ c hoàn thành, đánh giá ượ d án nên đ c ki m soát b ng s ượ ố lieäu vaø nhöõng muïc tieâu có giá tr trong su t vòng đ i c a d án. ờ ủ M t ph ng ti n ươ troïng yeáu cho vi c đánh giá (nh ng không có nghĩa là duy nh t) ư là ki m toán d án, ñaây chính laø söï kieåm soaùt ít nhieàu seõ ñuùng luaät hôn khi xem xeùt b t ấ kì khía c nh nào c a d án. Chúng ta k t h p nh ng thông tin ế ki m toán v i s ki m tra ớ ự moät caùch chi ti t c a ế ủ nhöõng vaán ñeà tài chính, nh ng ư ki m toán d án thì h t s c linh ế ứ ñoäng và có th t p trung vào ể ậ baát keå v n đ gì n eáu nhaø quaûn lyù caáp cao yeâu caàu . Löu yù r ng cũng có nh ng vaán ñeà khaùc cuûa vieäc ki m toán nh là ư ñaïo ñöùc kieåm toaùn maø nó có th giúp ích cho ta khi qu n lý d án trong m t t ch c. Ví d 11 trang 40 ghi chú r ng “ ộ ổ Ñaïo ñöùc không ph i là v n đ đúng hay sai; maø là m t ộ tieán trình v i ớ noù moät toå chöùc coù theå ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng quyeát ñònh ,” tieán trình đó taát nhieân laø phuø hôïp nhaát ñeå qu n lý d án! Beân caïnh nhöõng kieåm toaùn döï aùn , cũng có nhi u hình thöùc khaùc cuûa ñaùnh giaù döï aùn nh là nh ng ư ñaùnh giaù laïi döï aùn ; xem (10) đ bi t chi ti t h n. ể ế ế ơ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Thuaät ngöõ “evaluate” nghóa laø thieát laäp giaù trò hay laø ñònh giaù. Söï ñaùnh giaù döï aùn töùc ñaùnh giaù tieán ñoä vaø söï thöïc hieän moät döï aùn so vôùi tieán ñoä vaø söï thöïc hieän theo keá hoaïch maø ñaõ ñöôïc laäp töø tröôùc, hoaëc so saùnh vôùi tieán ñoä vaø söï thöïc hieän c a d án khác t ng ươ ñöông. Vi c đánh giá cũng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

CHAPTER 12 sua - CHAPTER 12 Kim Ton D An Trong chng trc...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online