TH��C HA�NH KIE�M TOA�N D�� A�N

TH��C HA�NH KIE�M TOA�N D�� A�N

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THÖÏC HAØNH KIEÅM TOAÙN DÖÏ AÙN KIEÅM TOAÙN MOÄT DÖÏ AÙN GAËP RAÉC ROÁI TAÏI NHÖÕNG PHOØNG THÍ NGHIEÄM ÔÛ CAÙC QUOÁC GIA ÑAÏI TAÂY DÖÔN G” Vaøo cuoái nhöõng naêm 1990, nhöõng phoøng thí nghieäm ôû caùc quoác gia ñaïi taây döông (ASCL) nhaän ñöôïc moät hôïp ñoàng töø nhaø thaàu khoaùn (Orectec), ñeå quaûn lyù moät loaïi hôïp kim hoùa hoïc ñaëc bieät maø chính nhöõng phoøng thí nghieäm naøy ñaõ taïo ra ñöôïc ( hôïp kim naøy ñöôïc xaùc ñònh laø coù tìm naêng thaønh coâng trong thöông maïi). Hôïp ñoàng nhaán maïnh tính chaát cuûa thaønh quaû vaø toác ñoä thöïc hieän nhöõng thí nghieäm phaân tích. Trong suoát quaù trình hôïp ñoàng ASCL seõ ñöôïc chi traû haøng thaùng vôùi tæ leä laø $ 100,000 . Vaên phoøng ñaïi dieän cuûa Oretec seõ laø coâng vieäc giaùm saùt coâng vieäc thí nghieäm taïi ASCLs. Nhö tieán trình coâng vieäc, vaên phoøng ñaïi dieän ngaøy caøng saâu saùt hôn trong döï aùn, gaây söùc eùp ñoäi thöïc hieän vaø thay ñoåi caùch tieáp caän cuûa hoï vaø laäp laïi söï thaåm tra thöôøng xuyeân tieán ñoä thöïc hieän vôùi thôøi gian yeâu caàu. Treân hai coâng vieäc, ñoäi ASCL ñaõ saùng cheá ra moät chæ ñònh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ECEN 110 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 2

TH��C HA�NH KIE�M TOA�N D�� A�N

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online