chuong12 - CHAPTER 12 D n Kim ton Trong chng trc chng ta...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CHAPTER 12 D án Ki m toán Trong ch ng tr c, chúng ta đã th o lu n v Ki m toán sau. M c tiêu c a Ki m toán sau ươ ướ là không c n c g ng đ thay đ i nh ng gì đã x y ra. Khá trái ng c, Ki m toán sau thì c ố ắ ượ g ng n m b t đ c b n ch t c a nh ng s thành công và th t b i c a d án tr c nên các ắ ượ ấ ủ ấ ạ ủ ướ d án trong t ng lai có th có nhi u l i ích t nh ng kinh nghi m tr c đó. Nh n đ c l i ươ ề ợ ướ ượ ợ ích t nh ng kinh nghi m tr c s đ a đ n m t s hi u bi t v chúng, và s am hi u ướ ẽ ư ế ộ ự ế nh ng yêu c u v vi c đánh giá. ề ệ Nh ng s đánh giá d án thì không đ c gi i h n sau nh ng c s l p lu n phân ư ượ ơ ở ậ tích. Khi d án nh là m t kh i đ c đánh giá thì khi đó đã đ c hoàn thành, đánh giá d án ư ố ượ ượ nên đ c ki m soát b ng nh ng con s có giá tr trong su t vòng đ i c a d án. ượ ờ ủ M t chuyên đ ph ng ti n giao thông cho vi c đánh giá (nh ng không có nghĩa là ươ ư duy nh t) là d án ki m toán, m t s tăng thêm ho c gi m b t yêu c u v tính cân đ i đ a ộ ự ố ư vào b t c khía c nh nào c a d án. Chúng ta k t h p nh ng thông tin c a vi c ki m toán ấ ứ ế ợ v i m t s ki m tra chi ti t c a tình hình tài chính, nh ng m t d án ki m toán thì h t s c ộ ự ể ế ủ ư ộ ự ế ứ linh ho t và có th t p trung vào m i v n đ t nh ng l i đ ngh c a ng i qu n lý có ể ậ ề ừ ị ủ ườ thâm niên. Nh r ng cũng có nh ng lo i ki m toán khác nh là ki m soát n i quy nó có th ớ ằ ư giúp ích cho ta khi dùng s qu n lý d án trong m t t ch c. Ví d 11 trang 40 ghi chú r ng ộ ổ “N i quy không ph i là v n đ đúng hay sai; nó là m t quá trình v i nh ng quy t đ nh đánh ế ị giá m t t ch c,” m t quá trình đó thì h u h t có liên quan nh t đ nh đ n qu n lý d án! Và ộ ổ ế ấ ị ế ngoài d án ki m toán, cũng có nhi u d án đánh giá nó nh là nh ng d án đánh giá l i; ư xem (10) đ bi t thêm nhi u chi ti t h n. ể ế ế ơ M c tiêu đánh giá nghĩa là thi t l p giá tr c a nó ho c đánh giá nó. S đánh giá d án ế ậ ị ủ nh m xác đ nh s ti n b và th c hi n so sánh các d án đ l p k ho ch cho s ti n b và ự ế ể ậ ế ự ế đánh giá c a d án, ho c đ c so ánh đ n s ti n b và kh năng th c hi n c a d án khác ượ ế ự ế
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

chuong12 - CHAPTER 12 D n Kim ton Trong chng trc chng ta...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online