{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

H� th�ng ki�m soát n�i b&a

H� th�ng ki�m soát n�i b&a -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H th ng ki m soát n i b Ho t đ ng ki m soát 1. y quy n đ y đ cho nh ng nghi p v ho t đ ng a) y quy n b ng chính sách Đ a ra nh ng chính sách chung ư bao g m các đi u ki n cho phép th c hi n nghi p v . VD: Phòng kinh doanh đ c quy n xét duy t bán ch u theo chính sách v i: ượ Các hóa đ n d i 10 tri u đ ng ơ ướ Các đ i lý có m c d n d i 100 tri u đ ng ư ướ b) Xét duy t c th Xét duy t t ng tr ng h p c th , không có chính sách chung. ườ VD: V i nh ng hóa đ n bán ch u trên 10 tri u và các đ i lý đã có s d n v t m c 10 ơ ư ượ tri u, phó t ng giám đ c s xem xét và xét duy t t ng tr ng h p c th nên ch p nh n ườ nh ng đ n đ t hàng nào. ơ 2. Phân chia trách nhi m Phân chia trách nhi m trong k toán ế Không đ m t cá nhân nào n m gi t t c các khâu c a m t nghi p v : xét duy t, th c hi n, ữ ấ b o qu n tài s n và gi s sách k toán. ữ ổ ế Không cho phép kiêm nhi m gi a m t s ch c năng Ch c năng b o qu n tài s n v i ch c năng k toán ế Nhân viên b o qu n tài s n đ c làm nhi m v l u gi các s sách có th t o r i ro là nhân ượ ụ ư ể ạ viên s t ti n s d ng tài s n đ ph c v cho l i ích cá nhân và đi u chính s sách đ che ẽ ự gi u sai ph m c a mình. 1. y quy n đ y đ cho nh ng nghi p v và ho
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}