H� th�ng ki�m soát n�i b&a

H� th�ng ki�m soát n�i b&a -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H th ng ki m soát n i b ệ ố ộ ộ Ho t đ ng ki m soát ạ ộ 1. y quy n đ y đ cho nh ng nghi p v ho t đ ng ạ ộ a) y quy n b ng chính sách Đ a ra nh ng chính sách chung ư bao g m các đi u ki n cho phép th c hi n nghi p v . VD: Phòng kinh doanh đ c quy n xét duy t bán ch u theo chính sách v i: ượ Các hóa đ n d i 10 tri u đ ng ơ ướ Các đ i lý có m c d n d i 100 tri u đ ng ư ợ ướ b) Xét duy t c th ệ ụ ể Xét duy t t ng tr ng h p c th , không có chính sách chung. ệ ừ ườ ụ ể VD: V i nh ng hóa đ n bán ch u trên 10 tri u và các đ i lý đã có s d n v t m c 10 ơ ố ư ợ ượ tri u, phó t ng giám đ c s xem xét và xét duy t t ng tr ng h p c th nên ch p nh n ệ ừ ườ nh ng đ n đ t hàng nào. ơ 2. Phân chia trách nhi m Phân chia trách nhi m trong k toán ế Không đ m t cá nhân nào n m gi t t c các khâu c a m t nghi p v : xét duy t, th c hi n, ể ộ ữ ấ ả b o qu n tài s n và gi s sách k toán. ữ ổ ế Không cho phép kiêm nhi m gi a m t s ch c năng ộ ố Ch c năng b o qu n tài s n v i ch c năng k toán ế Nhân viên b o qu n tài s n đ c làm nhi m v l u gi các s sách có th t o r i ro là nhân ượ ụ ư ể ạ viên s t ti n s d ng tài s n đ ph c v cho l i ích cá nhân và đi u chính s sách đ che ẽ ự ệ ử ụ gi u sai ph m c a mình.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ECON 110 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 3

H� th�ng ki�m soát n�i b&a -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online