Laugh and the world laughs with you

Laugh and the world laughs with you - .;...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Laugh and the world laughs with you; weep and you weep alone  - giàu sơn  lâm lắm kẻ tìm, khó giữa chợ không ai ngó 2.  Leave no stone unturned  - tìm kiếm mọi nơi 3.  Let well enough alone  - cứ để vậy là tốt rồi 4.  Let bygones be bygones  - chuyện đã qua thì cho qua luôn 5.  Let the dead bury the dead  - bỏ qua chuyện cũ 6.  Let every tub stand on its bottom/ Every tub must stand on its bottom  -  phải tự lo lấy cho mình, nên độc lập 7.  Let sleeping dogs lie  - chớ bới chuyện ra làm gì 8.  Let the buyer beware  - người mua hàng phải cẩn thận/cảnh giác 9.  Let the cat out of the bag  - để lộ bí mật 10.  Let the chips fall where they may  - đến đâu hay đến đó, rồi ra sao cũng  được 11.  Let the cobbler stick to her last  - biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà  nghe 12.  Let them eat cake  - thì mặc kệ nó 13.  Life is short and time is swift  - phải hưởng thụ vì cuộc đời nắn ngủi 14.  Life isn't all beer and skittles  - cuộc đời không phải chỉ có hoa hồng 15.  Lightning never strikes (the same place) twice  - sét chẳng đánh ai hai lần 16.  Like a bat out of hell  - cực nhanh, nhanh như chớp, nhanh như cắt 17.  Like a bull in a china shop  - thô lỗ, vụng về 18.  Like a bump on a log  - trơ như phỗng 19.  Like breeds like  - cha nào con nấy, thầy nào trò nấy 20.  Like father, like son  - cha nào con nấy 21.  Like mother, like daughter  - mẹ nào con nấy 22.  Like death warmed over  - mệt muốn chết, xanh như tàu lá 23.  Like greased lightning  - nhanh như chớp 24.  Like rats abandoning a sinking ship/ Rats abandon a sinking ship  - tàu  đắm ra lắm chuột bọ, cháy nhà ra mặt chuột 25.  Like the wind  - nhanh như gió 26.  Like two peas in a pod  - rất giống nhau, y như đúc, giống như 2 giọt nước 27.  Little and often fills the purse  - thường xuyên để giành món tiền nhỏ dần  dà có được số tiền lớn, tích tiểu thành đại 28.  Little strokes fell great oaks
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/06/2011 for the course ECON 110 taught by Professor Calvin during the Spring '11 term at Oxford Brookes.

Page1 / 4

Laugh and the world laughs with you - .;...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online