{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

wgzypy - Wade-Giles to Zhuyin to Pinyin Conversion Table...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Wade-Giles to Zhuyin to Pinyin Conversion Table Wade-Giles 注音符號 Pinyin Wade-Giles 注音符號 Pinyin Wade-Giles 注音符號 Pinyin a a k`ai ㄎㄞ kai p`u ㄆㄨ pu ai ai kan ㄍㄢ gan sa ㄙㄚ sa an an k`an ㄎㄢ kan sai ㄙㄞ sai ang ang kang ㄍㄤ gang san ㄙㄢ san ao ao k`ang ㄎㄤ kang sang ㄙㄤ sang cha ㄓㄚ zha kao ㄍㄠ gao sao ㄙㄠ sao ch`a ㄔㄚ cha k`ao ㄎㄠ kao se ㄙㄜ se chai ㄓㄞ zhai ken ㄍㄣ gen sen ㄙㄣ sen ch`ai ㄔㄞ chai k`en ㄎㄣ ken seng ㄙㄥ seng chan ㄓㄢ zhan keng ㄍㄥ geng sha ㄕㄚ sha ch`an ㄔㄢ chan k`eng ㄎㄥ keng shai ㄕㄞ shai chang ㄓㄤ zhang ko ㄍㄜ ge shan ㄕㄢ shan ch`ang ㄔㄤ chang k`o ㄎㄜ ke shang ㄕㄤ shang chao ㄓㄠ zhao kuo ㄍㄨㄛ guo shao ㄕㄠ shao ch`ao ㄔㄠ chao k`uo ㄎㄨㄛ kuo she ㄕㄜ she che ㄓㄜ zhe ku ㄍㄨ gu shen ㄕㄣ shen ch`e ㄔㄜ che k`u ㄎㄨ ku sheng ㄕㄥ sheng chen ㄓㄣ zhen kua ㄍㄨㄚ gua shih shi ch`en ㄔㄣ chen k`ua ㄎㄨㄚ kua shou ㄕㄡ shou cheng ㄓㄥ zheng kuai ㄍㄨㄞ guai shu ㄕㄨ shu ch`eng ㄔㄥ cheng k`uai ㄎㄨㄞ kuai shua ㄕㄨㄚ shua chi ㄐㄧ ji kuan ㄍㄨㄢ guan shuai ㄕㄨㄞ shuai ch`i ㄑㄧ qi k`uan ㄎㄨㄢ kuan shuan ㄕㄨㄢ shuan chia ㄐㄧㄚ jia kuang ㄍㄨㄤ guang shuang ㄕㄨㄤ shuang ch`ia ㄑㄧㄚ qia k`uang ㄎㄨㄤ kuang shui ㄕㄨㄟ shui chiang ㄐㄧㄤ jiang kuei ㄍㄨㄟ gui shun ㄕㄨㄣ shun
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ch`iang ㄑㄧㄤ qiang k`uei ㄎㄨㄟ kui shuo ㄕㄨㄛ shuo chiao ㄐㄧㄠ jiao kun ㄍㄨㄣ gun so ㄙㄨㄛ suo ch`iao ㄑㄧㄠ qiao k`un ㄎㄨㄣ kun sou ㄙㄡ sou chieh ㄐㄧㄝ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

wgzypy - Wade-Giles to Zhuyin to Pinyin Conversion Table...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online