END331 - Dr Y İ lker Topcu(www.ilkertopcu.info END331...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dr. Y. İ lker Topcu (www.ilkertopcu.info) END331 YÖNEYLEM ARA Ş TIRMASI I DERS NOTLARI (2011-2012) Dr. Y. İ lker Topcu Te ş ekkür: Prof. W.L. Winston' ı n "Operations Research: Applications and Algorithms" kitab ı ile Prof. J.E. Beasley's YA ders notlar ı n ı n bu ders notlar ı n ı n olu ş turulmas ı na olan katk ı lar ı yüzünden her iki profesöre de te ş ekkür ederiz.... Rastlayabilece ğ iniz tüm hatalar ı n sorumlulu ğ u bize aittir. Lütfen bizi bu hatalardan haberdar ediniz! İ stanbul Teknik Universitesi OR/MS tak ı m ı www.yoneylem.itu.edu.tr 2011-2012 Dr. Y. İ lker Topcu (www.ilkertopcu.info) İ Ç İ NDEK İ LER 1. YÖNEYLEM ARA Ş TIRMASINA G İ R İŞ ............................................................... 1 1.1 TERM İ NOLOJ İ .......................................................................................................... 1 1.2 YA YÖNTEMB İ L İ M İ .................................................................................................. 1 1.3 YA'NIN TAR İ HÇES İ .................................................................................................. 3 2. TEMEL YA KAVRAMLARI ................................................................................. 5 3. DO Ğ RUSAL PROGRAMLAMA .......................................................................... 9 3.1 DP’N İ N FORMÜLASYONU ................................................................................... 11 3.1.1 Giapetto Örne ğ i ................................................................................................ 11 3.1.2 Reklam Örne ğ i ................................................................................................. 12 3.1.3 Beslenme Örne ğ i ............................................................................................. 13 3.1.4 Postane Örne ğ i ................................................................................................ 14 3.1.5 Sailco Örne ğ i .................................................................................................... 15 3.1.6 Mü ş teri Hizmet Düzeyi Örne ğ i ....................................................................... 16 3.2 DP’N İ N ÇÖZÜMÜ ................................................................................................... 17 3.2.1 DP Çözümleri: Dört Durum ............................................................................ 17 3.2.2 Grafik Çözüm ................................................................................................... 17 3.2.3 Simpleks Algoritmas ı ¡.......................................................................................¡23 3.2.4 Büyük M Yöntemi ¡.............................................................................................¡29 3.3 DUAL İ TE .................................................................................................................. 32 3.3.1 Primal – Dual .................................................................................................... 32....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 76

END331 - Dr Y İ lker Topcu(www.ilkertopcu.info END331...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online