Erhvervsøkonomi HO3.docx - Christoffer Jackson Hold 7 –...

This preview shows page 1 - 4 out of 9 pages.

Christoffer JacksonHold 7 – Erhvervsøkonomi24-04-2020Erhvervsøkonomi HO3Opgave 1.1Jeg vil opskrive en ligning der udtrykker sammenhængen mellem hovedstol H, kurstab, etableringsomkostninger og provenu. Det huskes at provenuet er det som virksomheden ren faktisk får og det er beregnet som hovedstolen fratrukket omkostningerne ved lånoptagelse, altså kurstab og etablerings gebyr. Altså:Provenu=Hoprettelsesgebyri%H100kurs100HVi ved at provenuet skal være 9,5 mio. kr., oprettelsesgebyret er 3,5% og kursen er 94. Jeg vil nu indsætte disse størrelser og isolere hovedstolen. 9.500.000=H0,035H10094100HH(10,03510094100)=9.500.000H=9.500.000(10,03510094100)H=9.500.0000,905H=10.497.237,57Jeg har opstillet hovedstolen, oprettelsesgebyret, kurstabet og provenuet i en tabel:Opgave 1.2Jeg har opstillet en tabel der viser restgæld, afdrag, renter og ydelse for lånet, når det er udformet som et annuitetslån med i alt 40 terminer. 1
Christoffer JacksonHold 7 – Erhvervsøkonomi24-04-20202
Christoffer JacksonHold 7 – Erhvervsøkonomi24-04-2020Den effektive rente er den rente, der sørger for at nutidsværdien af alle lånets betalinger er ligmed 0, derved kan den beregnes som den interne rente af nettobetalingsstrømmen. Den kan også beregnes som den diskonteringsrente, der får ydelserne over lånet til at være lig provenuet. Ved denne metode får jeg følgende effektive renter:Den effektive rente beskriver de faktiske årlige omkostninger ved lånet. Den effektive rente på 6,29% er højere end den pålydende rente på 4%, da den tager højde for kurstabet og stiftelsesomkostningerne ved lånet. Opgave 1.3Der er risiko forbundet ved køb af virksomhedsobligationer. Der er en chance for at virksomheden ikke kan betale lånet tilbage som hvis de fx går fallit. En større risiko vil betyde, at investorer forlanger en højere rente dvs. en lavere obligationskurs, for at påtage sig denne risiko, altså en risikopræmie. En positiv kreditvurdering nedbringer risikoen for virksomhedsobligationen og investorer vil kræve en mindre risikopræmie, altså en lavere rente, der betyder en højere kurs. Opgave 1.4Under disse nye forudsætninger så ser sammenhængen mellem provenu, hovedstol og omkostninger således ud:9.500.000=H0,035H10096100H350.000H=9.500.000+350.00010,035(10096)100H=10.648.648,65kr .

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture