Course Hero Logo

Erhvervsøkonomi HO2.docx - 03-04-2020 Erhvervsøkono mi...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 9 pages.

03-04-2020Christoffer JacksonHOLD 7ErhvervsøkonomiHjemmeopgave 2
Christoffer JacksonHold 703-04-2020Erhvervsøkonomi HO2Opgave 1AKapitalomkostningen kan forstås som virksomhedens alternativomkostning vedat foretage investeringen. Kapitalomkostningen beskriver det afkast somvirksomheden kunne opnå ved at investere penge i det bedst mulige alternativ.På denne måde lider virksomheden en kapitalomkostning, beskrevet som detafkast de går glip af ved ikke at investere i dette alternativ. I denne situationkunne virksomheden opnå et afkast på 10% på deres egenkapital, så disseinvesteringer skal give et højere afkast for at virksomheden vil foretage dem.Opgave 1BAf bilag 1 ses beregningen af nettonutidsværdien for de to investeringer. Detkan umiddelbart godt konkluderes hvilke af disse to investeringer der er mestfordelagtig. Det er den med størst nettonutidsværdi, altså den mest rentable.Ud fra kapitalværdimetoden så ville anlæg A være mere fordelagtigt end anlægB med en nettonutidsværdi på 7.018.771 kr. mod anlæg B’s kapitalværdi på6.141.871 kr. Dog skal virksomheden tage andre ting i betragtning. Beggeanlæg har samme indtægter, men anlæg A har en større initial investeringefterfulgt af mindre omkostninger end anlæg B.Virksomheden skal basere deres beslutninger bl.a. ud fra deres likviditetssituation og fremtidsforventninger. Hvis virksomheden har meget storkontantbeholdning og gode forventninger i den nære fremtid, så skal de vælgeden med størst nettonutidsværdi. Hvis virksomheden dog er mere presset påøkonomien og har større usikkerhed til deres fremtidige likviditetsbehov, så seranlæg B pludselig også interessant ud. Virksomheden skal altså vælge mellemen stor investering nu og større fremtidige indtægter eller mindre investeringnu og mindre fremtidige indtægter, alt sammen efter deres kapitalbehov.Opgave 1CJeg har medregnet faldet i energiprisen ind i investeringskalkulen underenergiforbrug ved at sige:energiforbrug=mwhpris(1årligrate)antalår efter år0Dette har jeg gjort for begge investeringer, en mere klar formel vises i bilag 2.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture