tqdn007 - T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n Trung D Þch gi¶ : Phan KÕ BÝnh L êi b×nh : Mao T«n C − ¬ng C onvert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com 72 Håi thø bÈy Viªn ThiÖu qua cÇu ®¸nh C«ng T«n T«n Kiªn sang s«ng §¶ L − u BiÓu T «n kiªn bÞ L − u BiÓu v©y l¹i, ®· t − ëng chÕt, may ®©u l¹i cã Tr×nh PhA, Hoμng C¸i Hμn D − ¬ng, ba t − íng cè søc cøu ® − îc tho¸t n¹n, nh − ng qu©n sÜ mÊt giμ nöa. Kiªn kÐo qu©n vÒ Giang §«ng, tõ ®Êy Kiªn víi BiÓu thï nhau. §©y nãi chuyªn Viªn ThiÖu kÐo qu©n vÒ ®ãng ë Hμ Néi, l − ¬ng th¶o tóng thiÕu. Qu©n môc Ký Ch©u lμ Hμn Phóc thÊy vËy sai ng − êi ® − a l − ¬ng ®Õn gióp ®Ó nu«i qu©n. M − u sÜ cña ThiÖu tªn lμ Phïng Kû b¶o víi ThiÖu r»ng :- §¹i tr − îng phu tung hoμnh thiªn h¹, cÇn chi ph¶i ®îi ng − êi gióp l − ¬ng. Ký Ch©u lμ ®Êt giμu, l − ¬ng l¾m, t − íng qu©n lÊy qu¸ch ®i cã ® − îc kh«ng ? ThiÖu nãi :- Ta còng muèn l¾m, nh − ng ch − a nghÜ ® − îc kÕ g×. Kû nãi :- Nay t − íng qu©n nªn sai ng − êi ®em mËt th − cho C«ng T«n To¶n, b¶o y tiÕn binh lÊy Ký Ch©u, t − íng qu©n hÑn víi To¶n r»ng hai bªn cïng ®¸nh. To¶n tÊt thÕ nμo còng tiÕn binh. Hμn Phóc lμ ®øa v« m − u, tÊt ph¶i mêi t − íng qu©n tíi coi ®ì viÖc ch©u. T − íng qu©n nh©n dÞp Êy mμ lÊy Ký Ch©u th× dÔ nh − trë bμn tay. ThiÖu mõng l¾m, viÕt ngay th − cho C«ng T«n To¶n. To¶n xem th − th©y Viªn ThiÖu bμn cïng lÊy Ký Ch©u råi chia ®«i ®Êt, mõng l¾m. Ngay h«m Êy To¶n khëi binh. ThiÖu sai ng − êi b¸o cho Hμn Phóc biÕt. Phóc bÌn gäi hai m − u sÜ tªn lμ Tu©n ThÇm vμ T©n B×nh tíi ®Ó bμn. ThÇm nãi :- C«ng T«n To¶n kÐo qu©n n − íc Yªn, n − íc §¹i tíi ®«ng l¾m, thÕ m×nh kh«ng ® − ¬ng nAi. V¶ To¶n cã L − u BÞ, Quan Vò, Tr − ¬ng Phi gióp ®ì, ta ®Þch sao ® − îc ? Nay Viªn ThiÖu trÝ dòng h¬n ng − êi, thñ h¹ nhiÒu, danh t − íng l¾m, t − íng qu©n nªn mêi Viªn ThiÖu lai ®Ó cïng coi viÖc ch©u. T«i ch¾c ThiÖu sÏ hËu ®·i, t − íng qu©n sî g× C«ng T«n To¶n n÷a. Phóc liÒn sai quan biÖt gi¶ tªn lμ Quan ThuÇn sang mêi Viªn ThiÖu. Tr − ëng sö lμ C¶nh Vò can r»ng :- Viªn ThiÖu b©y giê ®anh th©n c«, thÕ cïng, chØ tr«ng nhê vμo ta, vÝ nh − ®øa trÎ con ë trªn bμn tay kh«ng cho bó mím th× chÕt ngay, nay l¹i ®em ch©u quËn cña m×nh mμ trao cho nã, th× cã kh¸c nμo ® − a cäp vμo gi÷a bÇy dª !? T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n Trung D Þch gi¶ : Phan KÕ BÝnh L êi b×nh : Mao T«n C − ¬ng C onvert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com 73 Phóc nãi :- Ta còng lμ ®Çy tí cò cña hä Viªn, tμi ta l¹i kÐm ThiÖu. Ng − êi x − a tõng chän ng − êi hiÒn ®Ó nh −...
View Full Document

This note was uploaded on 05/09/2011 for the course ECON 120 taught by Professor No during the Spring '11 term at Renmin University of China.

Page1 / 11

tqdn007 - T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online