{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tqdn007 - Tam quc din ngha Nguyn tc La Qun Trung Hi th by...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n Trung D Þch gi¶ : Phan KÕ BÝnh L êi b×nh : Mao T«n C ¬ng C onvert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com 72 Håi thø bÈy Viªn ThiÖu qua cÇu ®¸nh C«ng T«n T«n Kiªn sang s«ng §¶ L u BiÓu T «n kiªn bÞ L u BiÓu v©y l¹i, ®· t ëng chÕt, may ®©u l¹i cã Tr×nh Phæ, Hoμng C¸i Hμn D ¬ng, ba t íng cè søc cøu ® îc tho¸t n¹n, nh ng qu©n sÜ mÊt giμ nöa. Kiªn kÐo qu©n vÒ Giang §«ng, tõ ®Êy Kiªn víi BiÓu thï nhau. §©y nãi chuyªn Viªn ThiÖu kÐo qu©n vÒ ®ãng ë Hμ Néi, l ¬ng th¶o tóng thiÕu. Qu©n môc Ký Ch©u lμ Hμn Phóc thÊy vËy sai ng êi ® a l ¬ng ®Õn gióp ®Ó nu«i qu©n. M u sÜ cña ThiÖu tªn lμ Phïng Kû b¶o víi ThiÖu r»ng : - §¹i tr îng phu tung hoμnh thiªn h¹, cÇn chi ph¶i ®îi ng êi gióp l ¬ng. Ký Ch©u lμ ®Êt giμu, l ¬ng l¾m, t íng qu©n lÊy qu¸ch ®i cã ® îc kh«ng ? ThiÖu nãi : - Ta còng muèn l¾m, nh ng ch a nghÜ ® îc kÕ g×. Kû nãi : - Nay t íng qu©n nªn sai ng êi ®em mËt th cho C«ng T«n To¶n, b¶o y tiÕn binh lÊy Ký Ch©u, t íng qu©n hÑn víi To¶n r»ng hai bªn cïng ®¸nh. To¶n tÊt thÕ nμo còng tiÕn binh. Hμn Phóc lμ ®øa v« m u, tÊt ph¶i mêi t íng qu©n tíi coi ®ì viÖc ch©u. T íng qu©n nh©n dÞp Êy mμ lÊy Ký Ch©u th× dÔ nh trë bμn tay. ThiÖu mõng l¾m, viÕt ngay th cho C«ng T«n To¶n. To¶n xem th th©y Viªn ThiÖu bμn cïng lÊy Ký Ch©u råi chia ®«i ®Êt, mõng l¾m. Ngay h«m Êy To¶n khëi binh. ThiÖu sai ng êi b¸o cho Hμn Phóc biÕt. Phóc bÌn gäi hai m u sÜ tªn lμ Tu©n ThÇm vμ T©n B×nh tíi ®Ó bμn. ThÇm nãi : - C«ng T«n To¶n kÐo qu©n n íc Yªn, n íc §¹i tíi ®«ng l¾m, thÕ m×nh kh«ng ® ¬ng næi. V¶ To¶n cã L u BÞ, Quan Vò, Tr ¬ng Phi gióp ®ì, ta ®Þch sao ® îc ? Nay Viªn ThiÖu trÝ dòng h¬n ng êi, thñ h¹ nhiÒu, danh t íng l¾m, t íng qu©n nªn mêi Viªn ThiÖu lai ®Ó cïng coi viÖc ch©u. T«i ch¾c ThiÖu sÏ hËu ®·i, t íng qu©n sî g× C«ng T«n To¶n n÷a. Phóc liÒn sai quan biÖt gi¶ tªn lμ Quan ThuÇn sang mêi Viªn ThiÖu. Tr ëng sö lμ C¶nh Vò can r»ng : - Viªn ThiÖu b©y giê ®anh th©n c«, thÕ cïng, chØ tr«ng nhê vμo ta, vÝ nh ®øa trÎ con ë trªn bμn tay kh«ng cho bó mím th× chÕt ngay, nay l¹i ®em ch©u quËn cña m×nh mμ trao cho nã, th× cã kh¸c nμo ® a cäp vμo gi÷a bÇy dª !?
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n Trung D Þch gi¶ : Phan KÕ BÝnh L êi b×nh : Mao T«n C ¬ng C onvert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com 73 Phóc nãi : - Ta còng lμ ®Çy tí cò cña hä Viªn, tμi ta l¹i kÐm ThiÖu. Ng êi x a tõng chän ng êi hiÒn ®Ó nh êng ng«i, sao c¸c ng êi b©y giê l¹i hay ghen ghÐt thÕ ?
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern