{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tqdn100 - Tam quc din ngha Nguyn tc La Qun Trung Dch gi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n Trung D Þch gi¶ : Phan KÕ BÝnh L êi b×nh : Mao T«n C ¬ng C onvert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com 935 Håi thø mét tr¨m Kh«ng hiÓu kÕ tμo ch¬n thÊt trËn Ra trËn tiÒn tai m¾t gÆp nhau K hi y ch ư t ướ ng th y Kh ng Minh không ch u r ượ t theo t c t i l m. Kh ng Minh nói : - N ế u ta r ượ t theo t sa k ế . Nay c để chúng t do ra v , r i ta theo đườ ng Tà C c mà l y K S ơ n thì chúng không bi ế t đ âu mà đỡ . Nh ư th ế có l i h ơ n không ? Ch ư t ướ ng l i h i : - Mu n l y Tr ườ ng An thì thi ế u gì đườ ng, t i sao l i c ph i nh m K S ơ n . Kh ng Minh c ườ i : - K S ơ n là đị a đầ u c a Tr ườ ng An. Quân L ũ ng Tây mu n đế n đề u ph i qua ng đ ó. Ch y, tr ướ c có sông V , sau Có Tà C c, ra bên t , vào bên h u , hai bên đề u ph c binh đượ c. Th t là ch d ng võ. Chi ế m đượ c n ơ i y là có đị a l i . Sau đ ó, Kh ng Minh sai Ng y Diên, Tr ươ ng Ng ư ng, Ð Qu nh, Tr n Th c cùng đ em binh ra Tà C c , r i t mình c m đạ i binh, v i Quan H ư ng và Liêu Hóa làm Tiên phong kéo t i. Còn Tào Ch ơ n tr v đượ c b ng an. T ư Mã Ý nói : - Kh ng Minh không r ượ t theo t là y có m ư u gì . Tào Ch ơ n nói : - Ch c chúng thi ế u l ươ ng th c vì m ư a ròng rã. T ư Mã Ý th ư a : - Tôi li u binh Th c n i trong m ườ i ngày s đế n đ ây. V y Ðô Ð c và tôi ph i đồ n trú t i Tà C c và C ơ C c . Nói v Ng y Diên, Tr n Th c, Tr ươ ng Ng ư ng, Ð Qu nh cùng kéo quân đ i, b ng có Ð ng Chi đế n nói : - Th a T ướ ng nói n ế u qua ng C ơ C c thì ph i coi ch ng ph c binh c a Ng y. Tr n Th c nói : - Th a T ướ ng sao đ a nghi v y. Binh Ng y lo rút v ch ư a r i, s c đ âu mà đế n đ ó. Ð ng Chi nói :
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T am quèc diÔn nghÜa N guyªn t¸c : La Qu¸n Trung D Þch gi¶ : Phan KÕ BÝnh L êi b×nh : Mao T«n C ¬ng C onvert to PDF by Minh ChÝnh http//www.vietkiem.com 936 - Th a T ướ ng thông hi u binh c ơ quân pháp sao các ông nói v y. Tr n Th c nói : - N ế u li u vi c hay đ âu có m t Nhai Ðình. Ng y Diên c ũ ng chêm vào : - N ế u Th a T ướ ng nghe t i, đ em binh theo ng Tý Ng C c thì đừ ng nói l y Tr ườ ng An mà c Trung Nguyên c ũ ng l y trong ch p m t.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

tqdn100 - Tam quc din ngha Nguyn tc La Qun Trung Dch gi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online