{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Newtons a.. - Bordsklmma med Smart Pulley Laborant A1 Hasan...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bordsklämma med Smart Pulley A1 Laborant: Hasan Ahmad Al-Saffar IKG NV2B 3/5/2011 Laboration på Resistivitet Inledning: I denna laboration undersöks lagern om resistivitet och en uppgift som är kopplad till detta ämne med hjälp av försök rörande mätningar av olika trådars påverkan på resistansen. Syftet med denna rapport är att ta reda på hur olika längder samt tjocklekar på metalltråd påverkar den totala resistiviteten. Teori : Ohms lag lyder: för att en ström ska flyta genom ledaren krävs det en spänning. Ökas spänningen blir det elektriska fältet kraftigare och därmed strömmen högre. Sambandet skrivs: U=R*I U: Spänning R: Resistans I: Ström Material: Krokodilklämmor Mätsladdar Kanthaltråd, 0,5mm och 0,3mm 1st. spänningsaggregat Voltmätare Amperemätare Dator Utförande: Utrustningen ställdes upp enligt denna figur till att börja med för att inleda experimentet ( A1 ). 1. I denna laboration har programmet datorstudio används eftersom Amperemätaren samt voltmätaren var kopplade till Pasco interfacet. 2. Spänningen på systemet ställdes in på 5 V och översteg inte detta under hela processen. Mätningarna av strömmen startades när systemet slogs på. 3. Därefter samlades det givna mätvärdet och kanthaltrådens längd ändrades för att ta reda på dess påverkan efter att försöket upprepades åter igen. Resistansen skulle därefter bestämmas genom att använda de givna mätvärdena i formeln för ohms lag som nämndes i teorin.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4. Efter att ha genomfört detta försök varierades tvärsnittsarean på tråden för att ta reda på dess påverkan. Resultat: Tjocklek:0,3mm Trådlängd (m) Ström (A) Spänning (V) Resistans ( Ω ) Resistans ( Ω teoretisk) Kvot (%) 0,50 0,51 5,00 9,80 9,20 6,52 % 1,00 0,25 5,00 20,00 18,39 8,75 % 1,50 0,17 5,00 29,41 27,59 6,60 % 2,00 0.22 5,00 22,73 36,78 – 38,20 % Tjocklek: 0,5mm Trådlängd (m) Ström (A) Spänning (V) Resistans ( Ω ) Resistans ( Ω teoretisk) Kvot (%) 0,50 1,43 5,00 3,50 3,31 5,74 % 1,00 0,73 5,00 6,65 6,62 0,05 % 1,50 0,73 5,00 6,65 9,93 33,03 % 2,00 0,37 5,00 13,51 13,24 2,04 % Tabell 1 * Resistans ( Ω teoretisk) : förklaras seden med beskrivningen av den generella teorin. * Kvot (%) : Hur många procentenheter den givna resistansen avviker från den teoretiska Längd: 0,25 m Tvärsnittsarea (mm 2 ) Ström (A) Spänning (V) Resistans ( Ω ) Resistans ( Ω teoretisk) Kvot (%) 0,07 1,01 5,00 4,95 4,64 6,68 % 0,14 2,18 5,00 2,29 2,32 – 1,29 % 0,21 4,28 5,00 1,17 1,55 – 24,52 % 0,28 4,10 5,00 1,22 1,16 5,17 % Tabell 2 * Resistans ( Ω teoretisk) : Förklaras seden med beskrivningen av den generella teorin. * Kvot (%) : Hur många procentenheter den givna resistansen avviker från den teoretiska R = (resistivitet x l ä ngd) / area Resultatet från tabell 1 visar tydligen att ju mindre vikt på M Vagn(Kg) desto högre blir a uppmätt (m/s¨2) om man jämför med försöket där M Vagn(Kg) =1. Detta förekom vid alla försök. Detta kan exempelvis visas i de jämförda graferna 1 och graf 2 på hur stor påverkan själva vikten på vagnen har. Den följande skillnaden förekom i samtliga försök.
Background image of page 2
Graf 1 : M Vagn(Kg) =1, m vikt(Kg) =0,02 Graf 2 : M Vagn(Kg) =0,5, m vikt(Kg) =0,02 I denna Graf 1 visas tydligen att accelerationen är lägre än i Graf 2 där den ända skillnaden ligger i vikten på vagnen i Graf 2 som är 0,5 kg lägre än vagnen i Graf 1.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Newtons a.. - Bordsklmma med Smart Pulley Laborant A1 Hasan...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online