birinci_grup_sinav_sorulari - 18 Mart 2008 T ENDSTR MHENDSL...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
18 Mart 2008 ĠTÜ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ MÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ YARIYILĠÇĠ 1. SINAVI-ÖĞL. SONRA Prof. Dr. Cengiz Kahraman Açıklamalar: 1. Notlar kapalıdır ve her türlü alıĢveriĢ kesinlikle yasaktır. 2. Sınav süresi 80 dakikadır. 3. Puanlama: 1-25, 2-30, 3-30, 4-15 SORULAR 1. Auburn Ģehri, polis arabalarının bakımını ve korumasını yapmak için bir park alanına ihtiyacı vardır. Halihazırda, yerel bir park yeri ile düzenli bakımların yapılması için kontrat yapılmıĢtır. Park yeri iĢletmesi, Auburn ġehri yönetiminden, yılda bir otomobil baĢına 1100 $ almaktadır. Buna alternatif olarak, Ģehir yönetimi küçük bir park yeri satın almayı planlamaktadır. ġehir yönetimi bu küçük park yerini almak için 150,000 $ ödemek zorundadır. Garajın yıllık bakım ve iĢletme maliyeti 60.000 $ dır. Bu maliyetlere ek olarak, yılda otomobil baĢına park maliyeti 500 $ olacaktır. Satın alınan park yerinin 20 yıllık ömrü ve 50.000
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online