ikinci_grup_sinav_sorulari - 18 Mart 2008 ĠTÜ ENDÜSTRĠ...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 18 Mart 2008 ĠTÜ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ M ÜHENDĠSLĠK EKONOMĠSĠ YARIYILĠÇĠ 1. SINAVI Prof. Dr. Cengiz Kahraman Açıklamalar: 1. Notlar kapalıdır ve her türlü alıĢveriĢ kesinlikle yasaktır. 2. Sınav süresi 80 dakikadır. 3. Puanlama: 1-30, 2-35, 3 -35 SORULAR 1. Bir öğrencini n bankadaki hesabından 19, 20, 21 ve 22. yaĢları boyunca he r ay 2.000 YTL çekebilmesi için, bu hesaba 10. yaĢından baĢlayarak 15. yaĢına kadar, ilki 10 YTL olmak üzere he r ay 5 YTL aritmetik artıĢlı nakitler yatırılacaktır. 15. yaĢına girdikten bir ay s onra ise aynı hesaba ayda bir 18. yaĢına kadar %1 aylık geometrik artıĢlı yeni bir nakit dizisi yatıracaktır. Banka hesabı aylık bileĢik nominal %12 kazandırıyorsa, geometrik artıĢla yatırılacak ilk nakit miktarı ne olmalıdır? 2. AĢağıdaki iki alternatifi Ģimdiki değer analizi ile %16 üç aylık bileĢik nominal faiz oranı kullanarak karĢılaĢtırınız. Alte rnatif-I Ġlk maliyet 110,000 Düzgün yıllık kazanç 42,000 Yıllık düzgün maliyet 8,000 Üç yılda bir bakım maliyeti 10,000 Hurda değer 60,000 Ö mür (yıl) 60 Alte rnatif-II 225,000 68,000 12,000 14,000 160,000 s onsuz 3. Ġkinci soruda verilen alternatifleri verim oranı analizi ve %16 üç aylık bileĢik faiz oranı kullanarak karĢılaĢtırınız. BAġARILAR 1i 1 P=A(P/A, %i, n) = A n i1 i 1i A i n n F G1i i i n 1 n =G(F/G, %i, n) P=F(1+i)-n =F(P/F, %i, n) F= A( F / A,%i, n) 1 F=P(1+i)n =P(F/P, %i, n) P C1 1 1i 1g ig n n n P G1i i i n 1 1 n n =G(P/G, %i,n) 1i ,i g F C1 1i i 1g g n ,i g ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online