{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

_Arena - yucelaydin.com ARENA MODLLER CREATE FLOWCHART MODL...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
yucelaydin.com 1 ARENA MODÜLLERİ CREATE FLOWCHART MODÜLÜ Bu modül simulasyon (benzetim) modelindeki entity ler için başlangıç noktasıdır ( entityler oluşturulur). Entity ler, belirli bir çizelge kullanılarak oluşturulacağı gibi varışlar arası zaman aralıklarına bağlı olarak da oluşturulabilirler. Entity ler oluşturulduktan sonra işlem görmek üzere sistem içine gönderilirler. Ayrıca entity tipi de bu modülde belirlenir. CREATE FLOWCHART MODÜLÜ ÖZELLİKLERİ Name —Modülün isim olarak belirtecidir . Verilen isim modülün üzerinde görülür. Entity Type Entity tipine isim verilir. Type —Varış tipleri üretilir. Varış T ipi İçerikleri : Random (Ortalaması kullanıcı tarafından belirlenen ü stel (Exponential) d ağılımı kullanır ). Schedule ( Ortalaması Schedule modülü ile belirlenen üstel ( Exponential) d ağılımı kullanır ), Constant ( Kullanıcı tarafından belirlenen sabit bir değerdir.), Expression ( birçok dağılımın yer aldığı listedir). Value E ğer type olarak Random seçilmişse üstel dağılımın ortalamasının belirlendiği yerdir. Ve ya type Constant seçilmişse varışlar arası zaman için sabit bir değerin belirlendiği yerdir. Value type Random veya Constant seçilirse aktif hale gelir. Schedule Name Type olarak Schedule seçilirse aktif hale gelir ve kullanıla cak Schedule ’ın ismi belirtilir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
yucelaydin.com 2 Expression Type olarak Expression seçilirse aktif hale gelir ve varışlar arası zaman için herhangi bir dağılım veya değer belirlenebilir. Units V arışlar ve ilk entity nin oluşturulması için kullanılan zaman birimidir (zaman birimi olarak saniye, dak ika, saat ve gün seçilebilir). Type Schedule seçilirse kullanılamaz. Entities per Arrival —Her bir varış için, sisteme giren entity sayısıdır. Max Arrivals —Bu modülün oluşturacağı maksimum entity sayısı belirlenir. Belirlenen değer aşıldığında yeni bir entity oluşturulmaz. First Creation Entity nin sisteme gönderilmesi için başlangıç zamanı belirlenir. Type Schedule seçilirse kullanılamaz ÖRNEK - RASSAL VARIŞLAR Name : Accounts Receivable Entity Type : Document Type : Random Value : 8 Units : hours Entities per Arrival : UNIF(2,8) Max Arrivals : Infinite First Creation : 4 Burada Accounts Receivable (borçlular hesabı) isimli CREATE modü l ü ile entity tipinin doküman olduğu ve entity lerin sisteme ortalaması 8 saat olan üstel dağılımla geldiği görülmektedir. Her bir varışta sisteme giren entity sayısı ( Entities Per Arrival ) alt değeri 2 , üst değeri 8 olan düzgün dağılımla belirlenmektedir. İlk doküman grubu simula s yon çalışmasının 4’üncü saatinde oluşturulacaktır.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}