1a - Nisan09 SSTEM SMLASYONU Altrma Sorusu 1 Bir retim...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nisan–09 Araş. Gör. Serdar Baysan baysans@itu.edu.tr SİSTEM SİMÜLASYONU Alıştırma Sorusu 1 Bir üretim sisteminde su tesisatlarında kullanılmak üzere iki renkte, siyah ve beyaz, plastik kelepçeler üretilmektedir. Ürünün tasarımı standart olup iki ana parçadan oluşmaktadır. Sistemde bir adet plastik enjeksiyon makinesi , bir adet enjeksiyon makinesi operatörü ve manüel işlemler için 2 işgören çalışmaktadır. Talebin sisteme gelişlerarası süresi üstel 5 dakikadır. Talep edilen kelepçelerin %35 ‘i beyaz geri kalanı siyahtır. Ürünü oluşturan A ve B alt parçaları , aralarındaki tasarım farklılığı gereği, enjeksiyon tezgahında beraber üretilememektedirler. Enj eksiyon makinesinden 1 seferde 3 ürün elde edilir ve üretim süresi siyah ürünler için 1,3 dk. ile 1,7 dk. arası, beyaz ürünler için 2,1 dk. ile 2,5 dakika arası düzgün dağılmaktadır . Ürünün renginden bağımsız olarak A alt parçalarının üretiminden , B alt parçalarının üretimine geçmek için
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Ask a homework question - tutors are online