1b - Nisan09 Ara. Gr. Serdar Baysan baysans@itu.edu.tr...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nisan09 Ara. Gr. Serdar Baysan baysans@itu.edu.tr SSTEM SMLASYONU Altrma Sorusu 2 Cam kalb reten bir firma zellikle iki rn tipinde younlamtr. Birinci tip rn cam fabrikalarnn iecek iesi yapmnda kulland tipte kalplardr ve bu tip kalplar iki paradan oluurlar. kinci tip kalplar, z ccaciye sektrne retim yapan cam fabrikalarnn kulland bardak kalplardr. Bu kalplarn %25i iki, kalan p aradan oluacak biimde tasarlanmaktadr. retim faaliyeti dnda firma ayn zamanda cam fabrikalarndan periyodik olarak gnderilen kalplarn bakmn da yapmaktadr. Yaplan analizlerde, birinci tip rnlerin geliler aras sresi stel 30 dakika, ikinci tip kalplarn geliler aras sresi stel 45 dakika olduu bulunmutur. retim hatt temel olarak CNC F reze, Honlama, Kaynak ve Polisaj makinelerinden olu maktadr. CNC F reze ve Honlama makineleri arasnda ara rn bulunmadndan iki makine tek bir sre olarak kabul edilmi ve buna...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online