1b - Nisan–09 Araş Gör Serdar Baysan [email protected]

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nisan–09 Araş. Gör. Serdar Baysan [email protected] SİSTEM SİMÜLASYONU Alıştırma Sorusu 2 Cam kalıbı üreten bir firma özellikle iki ürün tipinde yoğunlaşmıştır. Birinci tip ürün cam fabrikalarının içecek şişesi yapımında kullandığı tipte kalıplardır ve bu tip kalıplar iki parçadan oluşurlar. İkinci tip kalıplar, zü ccaciye sektörüne üretim yapan cam fabrikalarının kullandığı bardak kalıplarıdır. Bu kalıpların %25’i iki, kalanı üç p arçadan oluşacak biçimde tasarlanmaktadır. Üretim faaliyeti dışında firma aynı zamanda cam fabrikalarından periyodik olarak gönderilen kalıpların bakımını da yapmaktadır. Yapılan analizlerde, birinci tip ürünlerin gelişler arası süresi üstel 30 dakika, ikinci tip kalıpların gelişler arası süresi üstel 45 dakika olduğu bulunmuştur. Üretim hattı temel olarak CNC F reze, Honlama, Kaynak ve Polisaj makinelerinden olu şmaktadır. CNC F reze ve Honlama makineleri arasında ara ürün bulunmadığından iki makine tek bir süreç olarak kabul edilmiş ve buna...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online