3. teslim öncesi - Mteri: Sektr baznda;...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Müşteri: Sektör bazında; otomotiv, otomotiv yan sanayi, demir çelik, hızlı tüketim, dayanıklı tüketim. (daha çok istenen) Ciro hedefi, karlılık hedefi, uzun süreli çalışma, yapılan yatırımın geri dönüş hızı etkili faktörler. Mesela müşteri Borusan’ın vermediği bir hizmet istiyorsa otomatik depolama gibi müşterinin özelliklerine bakılarak onu kazanmak için yatırım yapılabilir ama uzun süreli bir iş olması gerek yatırımın geri dönüşü açısından. Key account; 1. Borusandaki cirosu 2. borusanla çalışma süresi 3. karlılık 4. kendi sektöründeki önemi 5. firmanın lojistik potansiyeli 6. itibarı 7. özellikli hizmet istemesi. Ör; Diyarbakır’a iş istiyorsa oraya müşterinin malı taşınırken, yolda diğer müşterilerin mallarının teslimatı da gerçekleştirilebilir. 8. tahsilat 9. coğrafi yayılmada önemi. Ör; borusan erzurumda bayilik açacaksa erzurumda yerleşik şirketler Key accoount 1 yılın sonunda incelenip atanıyor. Ama dönem dönem takip ediliyor.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 3

3. teslim öncesi - Mteri: Sektr baznda;...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online