Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: As l alt ba l k stilini düzenlemek için t klat n ı ş ı ı ı 5/12/11 Abdi brahim laç Sanayi ve İ İ Planlama ve Kontrol Esaslar Dersi ı Organizasyonel nceleme Sunumu İ Haz rlayanlar ı Kaan EN 070070257 Ş Semih AYDI NLI 070070252 5/12/11 RKET N ADRES VE ADRES Şİ İ İ KROK S İ İ Abdi brahim laç Sanayi ve Ticaret İ İ A. .’nin üretim t esisler i; Ş H o der e ş M evkii T unç Caddesi No:3 Pk:34555 H ad mköy/Bahçe ehir ı ş – STANBUL aç k adr esinde İ ı bulunmaktad r. ı irketin TEM Ot oyoluna yak n Ş ı 5/12/11 5/12/11 TES S YERLE M İ Şİ İ Abdi brahim laç’ n İ İ ı kur ulu ş yer inin belirlenmesinde birçok faktör göz önünde bulundur ulmu tur. Bu faktörlerden ş birkaç n öyle s ralayabilir iz: ı ı ş ı ◦ Pazar a yak nl k ı ı ◦ Ür etimde kullan lan hammadde ve ı 5/12/11 Dant e Benini’nin mimarl n ığı ı üstlend i 2000 y l nda faliyete ığ ı ı geçen Had mkoydeki t esisler in ı ba l ca özellikler i ş ı 75 milyon dolarl k yat r m ı ı ı 40 bin m2 kur ulum alan ı Y lda 260 milyon kutu kapasitesi ı 5/12/11 RKET PROF L Şİ İ İ Abdi br ahim, 1912 İ y l na dayanan ı ı tar ihi boyunca, geçmi inden ald ş ığı gücü daima iler iye ta yan bir irket şı ş olmu tur. nsan sa l na yönelik ş İ ğ ığı ilaç ve ürünler i, öncü ve yenilikçi yakla mlarla t bb n ve insanl n şı ı ı ığı hizmetine sunan Abdi brahim, İ bugün Türkiye'de ilaç 5/12/11 M isyon nsan sa l...
View Full Document

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 41

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Tic A

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online