{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AGEP08_09_ders5 - 5 Verilerin grafiklerle gsterilmesi Ama...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
5. Verilerin grafiklerle gösterilmesi Amaç: Bu konu sonunda okuyucu verilerin grafiklerle gösterilmesi konusunda bilgi sahibi olmalı ve SPSS kullanarak verileri grafiklerle gösterebilmelidir. Hedefler: Bu konu sonunda katılımcıların aşağıdaki hedeflere ulaşması beklenmektedir: Temel grafik çeşitlerini sayabilmek o Bar grafik o Pasta dilimi o Histogram o Dot plot o Boxplot (saplı kutu grafiği, asansör grafiği) o Scatter diagram (saçılma grafiği, nokta grafikler) Verilere uygun grafik seçebilmek o Tek değişken olduğunda o Çok değişken olduğunda o Numerik veri olduğunda o Kategorik veri olduğunda Temel grafikleri SPSS kullanarak yapabilmek Frekans dağılımının yönünü belirleyebilmeli o Sağa eğimli o Sola eğimli Verilerimizi bilgisayara girdikten sonra öncelikli olarak yapmak isteyeceğimiz şey onları özetlemek ve bir şekilde “hissedilebilir” hale getirmektir. Bunun en güzel yolu da tablolar ve grafikler hazırlayarak özet istatistikler oluşturmaktır. Grafiklere bakarak daha hipotez testlerini uygulamadan ve önemlilik durumuna bakmadan durum hakkında bir fikir edinebiliriz. 1/6
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Frekans dağılımı Ampirik (deneysel; empirical) frekans dağılımı , her bir değişkenle ilgili gözlemlerin, bunların sınıflarının, veya kategorilerinin gözlem frekansı (sıklığı) açısından gösterilmesidir. Frekans yerine relatif (nisbi) frekans kullanmamız halinde iki ya da daha fazla grup arasında frekans dağılımlarını karşılaştırabiliriz. Frekans dağılımlarının gösterilmesi Frekans dağılımları kategorik veriler veya bazı tam sayılı numerik veriler için kullanılır; verilerin görsel olarak sunulmasını sağlar.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

AGEP08_09_ders5 - 5 Verilerin grafiklerle gsterilmesi Ama...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online