AGEP08_09_ders5 - 5. Verilerin grafiklerle gsterilmesi Ama:...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 5. Verilerin grafiklerle gsterilmesi Ama: Bu konu sonunda okuyucu verilerin grafiklerle gsterilmesi konusunda bilgi sahibi olmal ve SPSS kullanarak verileri grafiklerle gsterebilmelidir. Hedefler: Bu konu sonunda katlmclarn aadaki hedeflere ulamas beklenmektedir: Temel grafik eitlerini sayabilmek o Bar grafik o Pasta dilimi o Histogram o Dot plot o Boxplot (sapl kutu grafii, asansr grafii) o Scatter diagram (salma grafii, nokta grafikler) Verilere uygun grafik seebilmek o Tek deiken olduunda o ok deiken olduunda o Numerik veri olduunda o Kategorik veri olduunda Temel grafikleri SPSS kullanarak yapabilmek Frekans dalmnn ynn belirleyebilmeli o Saa eimli o Sola eimli Verilerimizi bilgisayara girdikten sonra ncelikli olarak yapmak isteyeceimiz ey onlar zetlemek ve bir ekilde hissedilebilir hale getirmektir. Bunun en gzel yolu da tablolar ve grafikler hazrlayarak zet istatistikler oluturmaktr. Grafiklere bakarak daha hipotez testlerini uygulamadan ve nemlilik durumuna bakmadan durum hakknda bir fikir edinebiliriz. 1/6 Frekans dalm Ampirik (deneysel; empirical) frekans dalm , her bir deikenle ilgili gzlemlerin, bunlarn snflarnn, veya kategorilerinin gzlem frekans (skl) asndan gsterilmesidir. Frekans yerine relatif (nisbi) frekans kullanmamz halinde iki ya da daha fazla grup arasnda frekans dalmlarn karlatrabiliriz. Frekans dalmlarnn gsterilmesi Frekans dalmlar kategorik veriler veya baz tam sayl numerik veriler iin kullanlr; verilerin grsel olarak sunulmasn salar....
View Full Document

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 6

AGEP08_09_ders5 - 5. Verilerin grafiklerle gsterilmesi Ama:...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online