Arena (1) - 1 ARENA MODLLER CREATE FLOWCHART MODL Bu modl...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ARENA MODÜLLERİ CREATE FLOWCHART MODÜLÜ Bu modül simulasyon (benzetim) modelindeki entityler için başlangıç noktasıdır (entityler oluşturulur). Entityler, belirli bir çizelge kullanılarak oluşturulacağı gibi varışlar arası zaman aralıklarına bağlı olarak da oluşturulabilirler. Entityler oluşturulduktan sonra işlem görmek üzere sistem içine gönderilirler. Ayrıca entity tipi de bu modülde belirlenir. CREATE FLOWCHART MODÜLÜ ÖZELLİKLERİ Name —Modülün isim olarak belirtecidir. Verilen isim modülün üzerinde görülür. Entity Type — Entity tipine isim verilir. Type —Varış tipleri üretilir. Varış Tipi İçerikleri: Random (Ortalaması kullanıcı tarafından belirlenen üstel (Exponential) dağılımı kullanır). Schedule (Ortalaması Schedule modülü ile belirlenen üstel (Exponential) dağılımı kullanır), Constant (Kullanıcı tarafından belirlenen sabit bir değerdir.), Expression (birçok dağılımın yer aldığı listedir). Value —Eğer type olarak Random seçilmişse üstel dağılımın ortalamasının belirlendiği yerdir. Veya type Constant seçilmişse varışlar arası zaman için sabit bir değerin belirlendiği yerdir. Value type Random veya Constant seçilirse aktif hale gelir. Schedule Name —Type olarak Schedule seçilirse aktif hale gelir ve kullanılacak Schedule’ın ismi belirtilir. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Expression — Type olarak Expression seçilirse aktif hale gelir ve varışlar arası zaman için herhangi bir dağılım veya değer belirlenebilir. Units —Varışlar ve ilk entitynin oluşturulması için kullanılan zaman birimidir (zaman birimi olarak saniye, dakika, saat ve gün seçilebilir). Type Schedule seçilirse kullanılamaz. Entities per Arrival —Her bir varış için, sisteme giren entity sayısıdır. Max Arrivals —Bu modülün oluşturacağı maksimum entity sayısı belirlenir. Belirlenen değer aşıldığında yeni bir entity oluşturulmaz. First Creation —Entitynin sisteme gönderilmesi için başlangıç zamanı belirlenir. Type Schedule seçilirse kullanılamaz ÖRNEK- RASSAL VARIŞLAR Name : Accounts Receivable Entity Type : Document Type : Random Value : 8 Units : hours Entities per Arrival : UNIF(2,8) Max Arrivals : Infinite First Creation : 4 Burada Accounts Receivable (borçlular hesabı) isimli CREATE modülü ile entity tipinin doküman olduğu ve entitylerin sisteme ortalaması 8 saat olan üstel dağılımla geldiği görülmektedir. Her bir varışta sisteme giren entity sayısı (Entities Per Arrival) alt değeri 2, üst değeri 8 olan düzgün dağılımla belirlenmektedir. İlk doküman grubu simulasyon çalışmasının 4’üncü saatinde oluşturulacaktır. ENTITY VERİ MODÜLÜ Bu veri modülüyle simulasyon içerisindeki çeşitli entity tipleri ve bunlara ait başlangıç resimleri tanımlanır. Ayrıca entityler için başlangıç maliyeti de tanımlanabilir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 47

Arena (1) - 1 ARENA MODLLER CREATE FLOWCHART MODL Bu modl...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online