Belgeler 2011 - T LETMEFAKLTES ENDSTR MHEND SL BLM S STEMS...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Grup Üyeleri: Numara Ad Soyad e-Posta Telefon Danışman Araştırma Görevlisi: Kontrol Tarihi Geç (Gün) 1.Kontrol 08.03.2011 2.Kontrol 12.04.2011 3.Kontrol 26.04.2011 Son Teslim 10.05.2011 Yapmak istediğiniz proje konularını ekte verilen konulardan seçip kodlarını aşağıda belirtiniz: 1- 2- 3- Formun Doldurulması ile ilgili ayrıntılı bilgi sonraki sayfada verilmiştir. SİSTEM SİMÜLASYONU DERSİ PROJE İZLEME FORMU İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Y.Doç.Dr. Erhan Bozdağ Proje Konusu: Onay 7-10 11-13 Tümü Konular 1-6 Eğer listedeki konulardan farklı bir konu seçmek isterseniz; proje konusu ayrıntılı olarak yazıp ders  yardımcılarına danışmalısınız.
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Proje ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Konular - Kontrollerde teslim edilecek konular ve konu numaraları aşağıda verilmiştir. - Kontrollerde geç kalınan her gün için son proje notundan 2 puan düşülecektir. - Son Teslim zamanında yapılmalıdır. Geç teslim edilen projeler kabul edilmez. Aşağıda kontrollede teslim edilecek konular ve kontrol tarihleri verilmiştir. Kontrol Tarihi Geç (Gün) 1.Kontrol 08.03.2011 2.Kontrol 12.04.2011 3.Kontrol 26.04.2011 Son Teslim 10.05.2011 Sistem Simülasyon Dersi Proje Çalışmasında İzlenecek Adımlar 1- İncelenen sistemin tanıtımı 2-
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Belgeler 2011 - T LETMEFAKLTES ENDSTR MHEND SL BLM S STEMS...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online