borusan lojistik - BORUSANLOJSTK Canansedaelk 070100234...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Asıl alt ba lık stilini düzenlemek için tıklatın ş  5/12/11 Canan seda çel k  İ 070100234   Kaan  en                 ş 070070257 BORUSAN LOJ ST K İ İ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
 5/12/11
Background image of page 2
 5/12/11 Ciro Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ciro (M USD) 42 48 78 103 126 175 252,1 198,5 276,3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
 5/12/11 Organizasyon  eması Ş
Background image of page 4
 5/12/11 Çalı an Da ılımı ş ğ Beyaz Yaka 461 Mavi Yaka 173
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
 5/12/11 Filo Büyüklü ü ğ TIR 91 Kırkayak 6 Kamyon 19 Toplam 116
Background image of page 6
 5/12/11 Formlar Teklif Öncesi Bilgi Toplama Formu Teklif Tasla ı ğ
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Hizmet Paketi Tanımlaması 1.Tip Hizmet paketi  Destekleyici Olanaklar: Hizmete ba lamadan önce  ş sözle me imzalanır. Sözle medeki malların seçimi  ş ş gerçekle ir. Uygun araç seçimi gerçekle tikten sonra  ş ş palet, ta ıma bantları, ambalaj, konteynır tedarik  ş edilir. Kolayla tırıcı Ürünler:
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 13

borusan lojistik - BORUSANLOJSTK Canansedaelk 070100234...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online