BORUSAN LOJÄ°STÄ°K

BORUSAN LOJÄ°STÄ°K -...

Info iconThis preview shows pages 1–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Asıl alt ba lık stilini düzenlemek için tıklatın ş  5/12/11 Kaan  en ş Seda canan çel k İ BORUSAN LOJ ST K İ İ 3.teslim
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 5/12/11 SORUN ANAL Z İ İ Hata çözümlemesi yakla ımı ş Poka yoke uygulaması
Background image of page 2
 5/12/11 hatalar Yanlı  Faturalama ş Yanlı  ürün Tonaj  ş Anla ılan ürün dı ında ta ıma iste i ş ş ş ğ Kara nakliye aracının zamanında ula amaması ş Ta ınan ürüne hasar ş Mü teri  ste ini Yanlı  anlama ş İ ğ ş Eksik ya da fazla ürün Ürün karı tırılması  ş
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 5/12/11 Taahhüt Hatası Standart Hatası Sektör Hatası Anla ılan ürün  ş dı ında ta ıma  ş ş iste i ğ Faturalama Yanlı  ürün Tonaj  ş Kara nakliye  aracının zamanında  ula amaması ş lgisizlik İ Laubalilik stenmeyen  İ konu ma türü  ş Ta ınan ürüne  ş hasar Mü teri  ste ini  ş İ ğ Yanlı  anlama ş Eksik ya da fazla 
Background image of page 4
 5/12/11
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 5/12/11
Background image of page 6
 5/12/11
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 5/12/11
Background image of page 8
 5/12/11
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 5/12/11
Background image of page 10
 5/12/11
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 5/12/11
Background image of page 12
 5/12/11 Excel’e bak
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
 5/12/11 Poka yoke uygulaması Poka-Yoke Sisteminin Kurulmasını Gerektirecek  Hatalar • Unutkanlık • Alı kanlıklardan kaynaklanan hatalar ş • Tanımlama ve te his hataları ş • Amatör hatalar • Farkında olunan hatalar • Kasti olmayan dikkatsizli e dayalı hatalar
Background image of page 14
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

BORUSAN LOJÄ°STÄ°K -...

This preview shows document pages 1 - 15. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online