hizm sorun giderme - Hizmet sistemleri sorun giderme...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hizmet sistemleri sorun giderme Sistemleri Hizmet adı Müşteri kaynaklı hatalar Tost Alış Veriş Hizeti Hizmet öncesi hatalar Müşterinin tost alışerişi hizmeti için yanlışlıkla başka bölümlere Yanlış kişiye yönelme gitmesi -Kaba davranma -Tost ücretinin eksik/fazla ödenmesi -Müşterinin yiyecek istediğini yanlış belirtmesi Hizmet hataları Hizmet sonrası hatalar Hizmet verici hataları Yanlış belirtmesi Araç-gereç hataları Tost Makinesinin bozuk olması -Tost yapımında son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin kullanılması -Tost yapılan ortamın temiz olmaması -Kullanılan tost makinesinin kirli olması Hizmet İşlemleri Hataları Müşteri İsteğini Yanlış anlama -Tostun İçine Az malzeme konulması -Tostun Peçeteye sarılmasının unutulması Kaba Davranma -İlgisizlik -Laubalilik -İstenmeyen konuşma türü İlişki Hataları bizde tek çeşit hizm olduğu için bu tablodan bir adedimiz olucak; müşteri hatasına ürününün alınması istediği saatte gelen aracımızı bekletmesi olabilir, sözleşmede yer almaya bir ürününü son anda taşımaya dahil etmek istemesidir(mesala biz sadece kola taşıyoruz,adam bize birasınıda taşıtmak istiyor bi sevkiyatlık)(anadolu grupta örnek şirket adamların kolası var birada taşıtmaları gerek zorda kaldılar,kola ve bira birlikte gitsin istiyorlar) olmaz böyle birşey:) şirketin ne hatası olabilir; bunu ufuk beylere sorsan onlar hemen birkaç sey söyleybilir,,çok komplike düşünmemek gerekir,mesela mail le halledilen durumlar var,internet sağlayıcısı bozuldu şirketin naparlar bizde tek çeşit hizm olduğu için bu tablodan bir adedimiz olucak; müşteri hatasına ürününün alınması istediği saatte gelen aracımızı bekletmesi olabilir, sözleşmede yer almaya bir ürününü son anda taşımaya dahil etmek istemesidir(mesala biz sadece kola taşıyoruz,adam bize birasınıda taşıtmak istiyor bi sevkiyatlık)(anadolu grupta örnek şirket adamların kolası var birada taşıtmaları gerek zorda kaldılar,kola ve bira birlikte gitsin istiyorlar) olmaz böyle birşey:) şirketin ne hatası olabilir; bunu ufuk beylere sorsan onlar hemen birkaç sey söyleybilir,,çok komplike düşünmemek gerekir,mesela mail le halledilen durumlar var,internet sağlayıcısı bozuldu şirketin naparlar yada sevkiyata giden araç kaza yaptı nolur bunlar birer sistem kusurudur hatasıdır,öyle kabul edebilir..yukardaki kutucukları okursan daha canlanır kafanda:) (yorumum altta) Önleyici çözümler Sorun etkilerini ortadan kaldırma Yönlendirici levhalar konulması Bilgi eksikliğinden dolayı müşteriden özür dilenmesi Görevlinin yaka kartı takmasının sağlanması -Müşterinin görevli tarafından Bilgi eksikliğinden dolayı müşteriden ve yönelinen Yanlış uyarılması -Müşteriden alınan ücretin kontrol kişiden özür dilenmesi edilmesi -Çalışana maddi ve manevi destek sağlanması -Kontrol amaçlı olarak müşterinin -ücret eksik ödenmeşse üstünün tamamlanmasının istenmesi; fazla istediğinin ödenmiş ise miktarın müşteriye iade edilmesi tekrarlanması -müşterinin asıl istediğinin yerine getirilmesi Düzenli bakım yapılması -Malzemelerin son kullanma tarihlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi -Tost yapılan ortamın günlük temizliğinin düzenli oalrak yapılması -Tost makinesinin temizliğinin düzenli olarak yapılması -Araç gereçlerin temizliğinin düzenli olarak yapılması -Yeni tost makinesi alınması -Son kullanma tarihi geçmiş malzemelerin atılması -Kirli olan yerin hemen hijyenik hale getirilmesi -Tost makinesinin kirli bölümünün hemen temizlenmesi -Kirli araç- gereçlerin tost yapımında kullanılması Kontrol amaçlı olarak müşterinin isteğini tekrarlaması -Tostun Basılmasından önce malzeme kontrolünün yapılması -Görevlinin peçeteyi vermeyi unutması halinde, müşterinin peçeteyi kendisinin alabilmesi amaçlı olarak peçetelerin müşterilerin ulaşabileceği bir yere konulması Müşterinin asıl isteğinin yerine getirilmesi -Az malzeme nedeniyle geri getirilen tostun yerine yeni bir tost hazırlanması -Müşteri istemesi halinde, unutulan peçetenin tekrar verilmesi Çalışanlara eğitim verilmesi Müşteriden özür dilenmesi tmesi olabilir, esidir(mesala biz sadece kola pta örnek şirket adamların kolası var birada böyle birşey:) ey söyleybilir,,çok komplike düşünmemek şirketin naparlar ...
View Full Document

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Ask a homework question - tutors are online