{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ilk teslim düzeltilmiş hali semih (1)

ilk teslim düzeltilmiş...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. SİSTEMİN AÇIKLANMASI 1.1. SİSTEMİN TANIMI: İncelediğimiz otopark Kağıthane ilçesinin Çeliktepe semtinde bulunan İspark’a bağlı bir otoparktır. İspark birçok bölgede olduğu gibi sadece bu 2 katlı otoparkı değil aynı zamanda bölgedeki sokak ve caddelerin de otopark yönetimini yapmaktadır. Otoparkta görevlinin bulunduğu bir gişe ve 60 kişilik otomobil park yeri bulunmaktadır. 12 saatlik vardiyalarda ikişer işçinin çalıştığı otoparkta toplamda 5 kişi çalışmaktadır. Bunların dışında İspark otoparklarını kontrol eden bir şef o bölgedeki otoparkları her gün kontrol etmektedir. Otomobil otoparka geldiğinde boş yer varsa görevli bariyeri açar ve aracın sahibi aracını uygun bir yere yerleştirir. Araç sahibi otoparktan çıkarken aracın geliş saatini yazan bir fişi görevliden alır ve aracını geri almaya geldiğinde kaldığı süreye göre ücretini öder ve çıkar. Gişe görevlisinin yanı sıra aynı vardiyada çalışan diğer İspark çalışanı da araç sahiplerine araçlarını nereye koymalarını gerektiğini söylemekte ve ilk katta yer kalmaması durumunda araçları üst kata yönlendirmektedir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
1.2. PROBLEMLERİN TANIMI İstanbul’un birçok bölgesinde olduğu gibi bu bölgede de sokaklar oldukça dar ve araba trafiği oldukça fazladır bu da otoparkın doluluk oranını doğu orantılı olarak etkilemektedir. Bu işletmedeki problemler aşağıdaki gibi tanımlanabilir: Gündüz saatlerinde çok fazla yoğun olmayan otopark hafta içi akşam saatlerinden itibaren ve hafta sonları oldukça yoğun olmaktadır. Bu yoğunlukla beraber arabaların çıkışı yani ücret ödenmesi sırasında kuyruk olabilmektedir. Aynı zamanda giriş ve çıkış her iki katta da tek bir yerden olduğu için giren ve çıkan 2 aracın karşılaşması problem oluşturmaktadır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

ilk teslim düzeltilmiş...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online