istatistik_ve_uygulama_alanlari - 1 STATSTN TANIMI AMACI ve...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. İSTATİSTİĞİN TANIMI, AMACI ve UYGULAMA ALANLARI Dar alanda istatistik, çeşitli olaylarla ilgili toplanmış veriler demektir. Nüfus, istihdam, kaza istatistikleri, yıllık imalat sanayii anketleri veya Merkez Bankası’nın periyodik olarak yayınladığı bültenler örnek olarak verilebilir. Belirli bir konu ile ilgili sayısal verilerin en uygun şekilde derlenerek açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi büyük önem taşısa da, bu konu genel anlamdaki istatistiğin sadece ilk safhasını meydana getirmektedir. Sadece bilgi toplamaya yönelik çalışmaların tarihi oldukça eski olup Roma devrine kadar uzanmaktadır. İstatistik, XVII. yüzyıldan itibaren ihtimal teorisinin gelişmesi ve istatistiğin matematiksel temeller üzerine oturtulması ile, bilgilerin analizi ve sınırlı miktardaki verilerden sonuç çıkararak genellemeler yapma konularına yönelmiştir. Bir yandan J:Bernoulli ve K:Gauss gibi matematikçilerin ihtimal teorisine katkıları, diğer yandan siyasi matematikçiler ekolünü oluşturan ve sosyal olaylardaki düzenliliği ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmaları ile bilinen J: Graunt, Edmund Halley ve Peter Süsmilchgibi bilim adamlarının çalışmaları istatistiğe yeni bir boyut kazandırmıştır. Ancak istatistik metodolojisini sosyal ve antropolojik olaylara uygulayan ilk matematikçi Adolphe Quételet olduğundan kendisi aynı zamanda modern istatistiğin kurucusu olarak kabul edilmektedir. XX. yüzyılın ilk yarısında R.A. Fisher , K. Pearson ve W.S. Gosset’in de katkılarıyla modern istatistik daha da geliştirilmiş ve genel anlamdaki istatistiğin diğer safhaları, yani tahmin yapma ve karar verme konuları önem açısından ön plana geçmiştir. Böylece istatistik, sayısal verilerlin yorum ve değerlendirmesini yapan bir bilimsel metodlar topluluğu haline gelmiştir. İstatistik metodunun uygulanması birçok sahaya ek olarak işletme ve iktisat sahalarında da ilerleme imkanı sağlamıştır. Kalite kontrol metodlarının 60-70 yıl önce yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile büyük tasarruflar sağlanmış ve benzer metodların işletmelerin diğer faaliyetlerinde de başarı ile kullanılmasına vesile olmuştur. Örneğin bir fabrikanın bir gün içinde imal ettiği mamullerin hepsini test etmek mümkün değilse kalite hakkında bir sonuca varabilmek için mamuller arasından sınırlı bir miktar seçerek karar verilebilir. Benzer şekilde yeni bir mamulün piyasaya çıkarılıp çıkarılmaması ile ilgili bir karar bahis konusu ise muhtemel alıcılar arasından bir örnek seçerek bulunana verilerle mamulün satılabilirliği hakkında bir sonuca varılabilir. Satın alma ile ilgili kararlar geçmiş performansın değerlendirilmesi, geleceğe yönelik plan ve tahminler de istatistik metodları yardımı ile önemli ölçüde kolaylaşmıştır.[KÖKSAL, B. A., s.1] 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ayrıca işletmelerde performans ölçüm modeli olarak da “İstatistiksel performans kontrolü yaklaşımları” kullanılmaktadır. İşletme ve iktisadın dışında, kamuoyu anketleri, meteorolojik
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 26

istatistik_ve_uygulama_alanlari - 1 STATSTN TANIMI AMACI ve...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online