Istatistikdonemodevi - statistik-1 Zorunlu dev Maliye ve...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İstatistik-1 Zorunlu ödev Maliye ve İktisat Bölümü Ödev teslim tarihi: 2 Aralık 2005 Cuma Kurallar: - 2 Aralık tarihi sonrası gelen ödevlerden 20 puan düşülecektir. - Ortak çalışabilirsiniz fakat herkes kendi cümleleriyle ödevi yazıp verecek. - İki kişinin odevinde benzerlik olursa birlikte yaptiginiz icin ödev notu ikiye bölünür - Grafik ve tablolar için numaralandırma, başlık yazma, X - Y eksenini tanımlamak ve tablo ya da grafik hakkında bir kac paragraf yorum yazmak şarttır. - Odev yazim kilavuzu web sayfamda mevcut,bu konuda MsWord dosyasinda hazirlanan bilgileri okuyunuz. Soru 1 . Web sayfasında verilen asagidaki datayı web sayfamdan aliniz Data: CensusEducationÖdev.xls: Fotokopi olarak verilen notlardan 44-45-46-47 nolu sayfalarda yapılan Excel uygulamasını verilen data ile yapacaksınız. a) Toplam nüfusun yaşı ile eğitim düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren datayı kullanıp en anlamlı bir grafiği excel’de çizin ve yorumlayınız
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 2

Istatistikdonemodevi - statistik-1 Zorunlu dev Maliye ve...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online