{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ä°Åž HUKUKU huk 201 format (1)

Ä°Åž HUKUKU huk 201 format (1)...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
İŞ HUKUKU - HUK 201 1. HAFTA Hukuka Giriş 2. HAFTA İş Hukukunun amacı ve kaynakları İş hukukunun amacı, iş hukukunun kaynakları: ulusal kaynakları, uluslar arası kaynakları 3. HAFTA İş Hukukunun temel kavramları: İşçi, çırak, stajyer, işveren 4. HAFTA İş Hukukunun temel kavramları: Alt işveren, işveren vekili, işyeri 5. HAFTA İş sözleşmesi Tanımı, iş sözleşmesinin unsurları, iş sözleşmesinin türleri: sürekli ve süreksiz iş sözleşmesi, deneme süreli iş sözleşmesi, belirli süreli-belirsiz süreli iş sözleşmesi. 6. HAFTA İş Sözleşmesi İş sözleşmesinin türleri: kısmi süreli-tam süreli iş sözleşmesi, takım sözleşmesi, mevsimlik iş sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma, geçici (ödünç) iş sözleşmesi. Sözleşme yapma özgürlüğü: tarafların ehliyeti, yaş küçüklüğü, cinsiyet, 18 yaşından küçük işçiler için rapor alınması, yabancılık.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Ä°Åž HUKUKU huk 201 format (1)...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online