ITUBursBasvuruFormu - * 3-Ailenin Maddi Durumu Baar Notu .....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: * 3-Ailenin Maddi Durumu Baar Notu .. T Burs Bavuru Formu htiya Notu .. 1- Form tkenmez veya dolmakalem ile doldurulacaktr. Forma renci belgesi, transkrip, yeni kazanan renciler iin SS belgesi, Ailenin tm gelirlerini gsteren belgeler, okuyan kardein ya da kardelerin renci belgesi, Ailenin oturduu yer kira ise Kira Kontrat, Nfus czdan fotokopisi ve 1 adet resim eklenecektir. 2- Eksik doldurulan, ek evraklar hazrlanmayan ve imzasz bavuru formlar dikkate alnmayacaktr. 3- Eski ve Yeni Bursiyer tm rencilerin her yl form doldurmalar ve mlakatlara katlmas gerekmektedir. 1-rencinin; r.No: ... Ad-Soyad: .. Fakltesi: Blm: . Snf: .. Fotograf TC Kimlik No :... Doum Yeri :. Doum tarihi: .....
View Full Document

Page1 / 3

ITUBursBasvuruFormu - * 3-Ailenin Maddi Durumu Baar Notu .....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online