{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SS uygulama - 2011-04-14 (1) - SSTEM SMLASYONU Uygulama 14...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SİSTEM SİMÜLASYONU - Uygulama 14 Nisan 2011 Bir üretim sistemine talepler ortalaması 1 gün üstel dağılıma uygun olarak gelmektedir. Talep büyüklüğü parametreleri 3, 7, 9 olan üçgen dağılıma uymaktadır. Gelen talep stoktan karşılanmaktadır ve stokta talebi karşılamaya yeterli miktarda ürün bulunmadığı durumlarda yok satma durumu oluşmaktadır. Bu durumda talep o anlık karşılanamamakta fakat müşteriye, talebinin karşılanamayan kısmının ileride stoka eklenecek ürünlerle tamamlanacağı teminatı verilir. Eş zamanlı olarak stok düzeyi sürekli kontrol edilir. Stok düzeyi kritik stok düzey i ’nin altına düştüğünde tedarikçiye sipariş verilir. Sipariş miktarı, siparişin verildiği andaki stok düzeyini hedef stok düzeyi’ ne tamamlayacak kadardır. Mevcut sistemde kritik stok düzeyi 5 birim ve hedef stok düzeyi 50 birim olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak stok 5 birimin altına her düştüğünde, stok seviyesini 50 birime tamamlayacak kadar sipariş verilir. Tedarikçiye
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}