SS uygulama - 2011-04-14 (1) - SSTEM SMLASYONU - Uygulama...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SİSTEM SİMÜLASYONU - Uygulama 14 Nisan 2011 Bir üretim sistemine talepler ortalaması 1 gün üstel dağılıma uygun olarak gelmektedir. Talep büyüklüğü parametreleri 3, 7, 9 olan üçgen dağılıma uymaktadır. Gelen talep stoktan karşılanmaktadır ve stokta talebi karşılamaya yeterli miktarda ürün bulunmadığı durumlarda yok satma durumu oluşmaktadır. Bu durumda talep o anlık karşılanamamakta fakat müşteriye, talebinin karşılanamayan kısmının ileride stoka eklenecek ürünlerle tamamlanacağı teminatı verilir. Eş zamanlı olarak stok düzeyi sürekli kontrol edilir. Stok düzeyi kritik stok düzeyi ’nin altına düştüğünde tedarikçiye sipariş verilir. Sipariş miktarı, siparişin verildiği andaki stok düzeyini hedef stok düzeyi’ ne tamamlayacak kadardır. Mevcut sistemde kritik stok düzeyi 5 birim ve hedef stok düzeyi 50 birim olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak stok 5 birimin altına her düştüğünde, stok seviyesini 50 birime tamamlayacak kadar sipariş verilir. Tedarikçiye
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 6

SS uygulama - 2011-04-14 (1) - SSTEM SMLASYONU - Uygulama...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online