SS Uygulama - 2011-04-21 (1) - Simlasyon Uygulamas 21 Nisan...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Simülasyon Uygulaması - 21 Nisan 2011 Bir diş polikliniği modellenecektir. Bu poliklinikte üç diş hekimi ve beş asistan dört diş ünitesinde çalışmaktadır. Hastalar randevulu ve randevusuz olarak ikiye ayrılmaktadır. Her yarım saat için iki hastaya randevu verilmektedir. Tüm hastaların randevularına geldikleri varsayılacaktır. Fakat hastalar randevuya 5 dak. erken 5 dak. geç gelebilmektedir. Randevusuz hastaların gelişler arası süresi üstel 1 saattir. Fakat bekleme salonunda 5’ten fazla hasta olduğunda randevusuz hastalar geri dönmektedir. Hastalara sunulan hizmet eşit olasılıkla ikiye ayrılmaktadır. Standart muayene süresi ortalaması 20 dakika, sapması 2 dakika olan normal dağılımdan gelmektedir. Standart muayene dışında hastalara dolgu, protez gibi özel tedaviler uygulanmakta ve özel tedavi süresi ortalaması 40 dakika sapması 5 dakika olan normal dağılımdan gelmektedir. Randevusuz hastalar için ön görüşme süresi sabit 5 dakikadır ve bu görüşmenin ardından hasta
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

SS Uygulama - 2011-04-21 (1) - Simlasyon Uygulamas 21 Nisan...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online