{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SS uygulama- 2011-03-24 (1) - END 322 Uygulama 24 Mart 2011...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
END 322 - Uygulama 24 Mart 2011 Problem Modelde 2 adet A parçası ve 1 adet B parçasından oluşan bir ürün sipariş üzerine üretilecektir. Siparişler arası süre 10 - 12 saat aralığında düzgün dağılıma uymaktadır. Siparişler eşit olasılıklarla 10,15,20,25 ve 30 adet olabilmektedir. Modelde A parçasını üreten A atölyesi ve B parçasını üreten B atölyesi vardır. A atölyesinde A işçisinin A parçasını makine1’e bağlama ve Makine1’den sökme işlemlerlerinin süreleri sabit olup, 2 dakika sürmektedir . Makine 1 A parçasını otomatik olarak işlemektedir. İşlem süresi parametreleri 7, 9 ve 12 olan üçge n dağılıma uymaktadır. A işçisi aynı zamanda kalite kontrol işlemini de manuel olarak gerçekleştirmektedir. Bu işlemin süresi ortalaması 3 standart sapması 0.8 dakika olan normal dağılıma uymaktadır. Kalite kontrol sonucunda parçalar sağlam (%95) ve ıskarta (%5) olmak üzere ayrılırlar. Iskarta ayrılan parça kadar yeni parça üretilir. A parçaları A atölyesini çiftler halinde birleştirildikten sonra terk eder. B atölyesinde B parçası makine 2’de B işcisi tarafından işlenir. Bu işlemin süresi 26-28 dakika aralığında düzgün dağılıma uyar. Son olarak 2 adet A ve 1 adet B parçası monte edilir ve nihai ürün sistemi terk eder. Montaj süresi parametreleri 4,5 ve 6 olan üçgen dağılıma uymaktadır. İşlem manuel olarak ya pılmaktadır. Koşum süresi ise 8 saatlik 30 iş günü olarak belirlenmiştir. Ortalama temin süresini ve koşum boyunca biriken ıskarta sayısını bulunuz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
END 322 - Uygulama 24 Mart 2011 Arena Modeli 1 . Adım: Sipariş gelişlerinin sağlanabilmesi için Basic Process panelinden Create modülü kullanılır. Şekil 1 Create modülünde modele eklenmesi gereken bilgiler şekil 1’de gösterilmiştir. Siparişlerin gelişleri arasındaki süre 10 - 12 saat arasında düzgün dağılıma uymaktadır. Ancak time between arrivals kısmındaki type seçeneğinde düzgün dağılım bulunmamaktadır. Bu nedenle type olarak expression seçilir (bkn şekil 2). D üzgün dağılım ve parametreleri tanımlanır. Şekil 2
Background image of page 2
END 322 - Uygulama 24 Mart 2011 2. Adım: Bu adımda gelen siparişlerin büyüklüğünün atanması ve sisteme giriş sürelerinin kaydedi lmesi için assign modülü kullanılır. Şekil 3 Siparişlerin sisteme giriş zamanlarını belirleyebilmek için “ GELIS ZAMANI ” isimli bir attribute tanımlanır. New value olarak “ TNOW ” komutu kullanılır. Bu komut ile her siparişin sisteme geliş süresinin kaydedilmesini sağlar (bkn şekil 3). Şekil 4 B ir başka assignment da sipariş büyüklüklerine ilişkin olandır. “ MIKTAR ” isimli bir başka attribute tanımlanır. Modelde miktar değişkeni eşit olasılıklı kesikli dağılıma uymaktadır. Bu nedenle new value hanesinde
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
END 322 - Uygulama 24 Mart 2011 DISC(0.2,10,0.4,15,0.6,20,0.8,25,1,30) ” değeri girilir (bkn şekil 4).
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

SS uygulama- 2011-03-24 (1) - END 322 Uygulama 24 Mart 2011...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online