{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SS Uygulama- 2011-04-07 (1) - 07.04.2011 SMLASYON UYGULAMA...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
07.04.2011 SİMÜLASYON UYGULAMA Bir otobüs durağı incelenecektir. Durağa gelen insanlar otobüs beklemekte ve otobüsle ya da taksi ile sistemi terk etmektedir. Otobüsler sabah 6’da çalışmaya başlamaktadır ve gece 12’den sonra otobüs bulunmamaktadır. En yoğun saatler olan 8-11 ve 17-20 arasında otobüsler EXPO(12) dakikada gelmekte, diğer saatlerde Expo(20) dakikada gelmektedir. Gelen otobüslerdeki yer sayısı en düşük 5, en yüksek 25 olabilmektedir. Otobüslerin ayakta yolcu almadıkları kabul edilmektedir. İnsanların da otobüslerin çalıştığı 6-24 saatleri arasında durağa geldikleri kabul edilmiştir. En az yoğun saatler olan 6-8 ve 22-24 saatleri arasında EXPO(3) dakikada bir gelen insanlar, en yoğun saatler olan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

SS Uygulama- 2011-04-07 (1) - 07.04.2011 SMLASYON UYGULAMA...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online