UçArı'11 Çözüm Gönderim F

UçArı'11 Çözüm Gönderim F

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UçArı 2011  ULUSAL  VAKA ANALİZİ  YARIŞMASI 2011 Takım İsmi: ……………. ...... Takım Lideri: ....................... Takım Üyeleri: ……………… .................. ………………
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1 Proje Özeti (Projenin Amacı ve Fark Yaratacağı Alanlar) 2 SWOT Analizi 3 Sektör ve Rakipler Analizi 4 Aksiyon Planı 5 Riskler ve Önlemler 6 Ekler İçindekiler
Background image of page 2
Proje Özeti Font: Arial Font Büyüklüğü: 12 xyz Bilgi Notu : Projenizi özetleyerek, projenizin amacını ve fark yaratacağı alanları belirtiniz . Toplamda 1 sayfayı geçmemelidir Projenin Özeti, Amacı ve Fark Yaratacağı Alanlar
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
SWOT Analizi Zayıf Yanlar Güçlü Yanlar Fırsatlar Tehditler Projenizin diğer vikir ve projelerden farklı olan, güçlü yanlarını bu bölümde belirtiniz Projenizin zayıf ya da daha az rekabetçi yanlarını bu bölümde belirtiniz Projeniz için sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası imkanlar yaratacak fırsatları bu bölümde belirtiniz Projeniz için öngördüğünüz tehditleri (rakipler, sektörel,
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/12/2011 for the course INDUSTRIAL 321 taught by Professor Memet during the Spring '11 term at Mitchell Technical Institute.

Page1 / 8

UçArı'11 Çözüm Gönderim F

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online