Course Hero Logo

Hjemmeopgave 8 ØP.docx - Jakob Kofod Steengaard Nikolaj...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Jakob Kofod SteengaardKøbenhavns Universitet02/12-19Nikolaj KirkskovØkonomiske Principper AHjemmeopgave 8Økonomiske Principper AOpgave 11.1En eksternalitet er en direkte effekt på en tredje part, som forekommer ved handel mellem en køber og ensælger. Heraf kan en eksternalitet enten være positiv eller negativ – hvor den negative eller positivepåvirkning ved en transaktion enten får den sociale ligevægts mængde og pris til at ligge under eller overmarkedsligevægten. En positiv eksternalitet kan fx være teknologi eller vacciner, som har en positivindflydelse på samfundet. En negativ eksternalitet kan fx være forurening, der mindsker den totale socialenytte. Effekten ved en handel mellem to parter er ikke altid kun ensidet, hvilket betyder at eksternalitetenbåde kan være positiv og negativ på samme tid.1.2Da bilers forbrug af benzin indebærer udledning af CO2-gasser, vil efterspørgslen efter biler fra forbrugernehave en negativ effekt på samfundet. Det vil sige, at hvis den efterspurgte mængde stiger med én bil så vilden sociale nytte falde relativt til efterspørgslen med den negative eksternalitets størrelse. Endvidere betyderdette, at samfundet prissætter denne negative eksternalitets indflydelse på samfundet, hvilket får den socialeefterspurgte mængde til at falde, som følge af prisstigning ved eksternaliteten. Det skal siges, at det kun ersamfundet, der opfatter denne prisstigning, hvorimod den enkelte forbruger ikke tager højde foreksternaliteten. Dermed vil markedsligevægten ikke være lig med den sociale ligevægt og i stedet have enstørre efterspurgte og mindre pris.1.31
Jakob Kofod SteengaardKøbenhavns Universitet02/12-19Nikolaj KirkskovØkonomiske Principper AMarkedsligevægten er ved 2.000.000 biler og til en pris per enhed på 200.0001.4Eftersom at befolkningens efterspørgsel efter biler bliver skadet af udledningen af CO2 for købet af hver bilsvarende til 100.000 kr. vil den samfundets efterspørgsels kurve være forskudt nedad svarende til prisen påden negative eksternalitet. Ifølge figur 2 vil den sociale optimale mængde solgte biler være 1.500.000 biler tilen pris på 150.000 kr. per bil. Da samfundet vurderer skaden af udledning til at være 100.000 kr., vil denneprissætning på den negative eksternalitet i dette tilfælde kun ramme efterspørgselssiden, hvorimodudbudskurven bliver fastholdt. Dermed er den sociale optimale ligevægt forskudt med faldet i efterspørgselrelativt til den samme udbudskurve. Velfærdstabet ved den negative eksternalitet er lig med trekanten mellemde to efterspørgselskurver i markedsligevægtsmængden og den sociale optimale ligevægt.Velfærdstab=(20000001500000)∗(200000100000)2=25.000.000.000kr .

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture