vlu_foc01_hqe01_helloworld_namvu_1011

vlu_foc01_hqe01_helloworld_namvu_1011 - Feb 22 Assignment...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Feb 22 Assignment 01 HelloWorld Nam Vu 1 VLU-Fundamental of Computing 1 Assigment 01 Hello World Tạo một project có tên: pAss01_HelloWorld_ MSSV o Trong đó MSSV là mã số sinh viên của bạn, p viết tắt cho project, Exs: viết tắt cho exercises o Ví dụ bạn có MSSV: 9600278 thì project của bạn có tên: pAss01_9600278 o Lưu ý dấu “_” (underscore) o Lưu ý MSSV của các bạn bao gồm cả chữ T ở đầu. o Yêu cầu: mỗi bài tập đều phải ghi chú phần header của class với nội dung: Tên sinh viên (không dấu) và mã số sinh viên. (xem ví dụ ở cuối tài liệu) o Trong project này làm các bài tập sau: (1 project có 10 class) Bài tập 01: pro01 o Tên class: cPro01_<mssv> Lưu ý mssv: mã số sinh viên (xem ở trên) Ví dụ: cPro01_9600278 o Nội dung: viết chương trình xuất ra thông tin của bạn bao gồm: Fullname (tên đầy đủ): viết theo dạng tiếng Anh (xuất họ tên theo thứ tự ngược lại), không dấu YoB (Year of birthday): Năm sinh Gender : Giới tính (Nam: M, Nữ: F) Nickname: biệt danh (không dấu, nếu không có thì xuất ra “N/A”)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

vlu_foc01_hqe01_helloworld_namvu_1011 - Feb 22 Assignment...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online