vlu_foc01_hqe02_SimpleComputingAndConverter_namvu_1011_ver02

vlu_foc01_hqe02_SimpleComputingAndConverter_namvu_1011_ver02...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 March 2011 Assigment 02 Simple Computing and Converter Nam Vu 1 VLU-Fundamental of Computing 1 Assigment 02 Simple Computing and Converter Tạo một project có tên: pAss02_ComputeAndConvert_ MSSV o Trong đó MSSV là mã số sinh viên của bạn, p viết tắt cho project, Exs: viết tắt cho exercises o Ví dụ bạn có MSSV: 9600278 thì project của bạn có tên: pAss02_ ComputeAndConvert _9600278 o Lưu ý dấu “_” (underscore) o Lưu ý MSSV của các bạn bao gồm cả chữ T ở đầu. o Yêu cầu: ghi chú (xem ví dụ ở cuối tài liệu) mỗi bài tập đều phải ghi chú phần header của class với nội dung: Tên sinh viên (không dấu) và mã số sinh viên. trong mỗi bài phải ghi chú các phần Nhập liệu Tính toán Xuất ra màn hình o Trong project này làm các bài tập sau: (1 project có 20 class)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1 March 2011 Assigment 02 Simple Computing and Converter Nam Vu 2 VLU-Fundamental of Computing 1 Bài tập 01: pro01 o Tên class: cAss02Pro01_<mssv> Lưu ý mssv: mã số sinh viên (xem ở trên) Ví dụ: cAss02Pro01_9600278 o Nội dung: viết chương trình nhập vào một số nguyên là cạnh của một hình vuông ( w: width ) và xuất ra chu vi (p), diện tích (a) của hình vuông đó: Input: w (width) Compute: p (perimeter), a (area) Output: p, a Bài tập 02: pro02 o Tên class: cAss02Pro02_<mssv> Lưu ý mssv: mã số sinh viên (xem ở trên) Ví dụ: cAss02Pro02_9600278 o Nội dung: viết chương trình nhập vào 2 số thực là 2 cạnh của một hình chữ nhật ( l: length, w: width ) và xuất ra chu vi (p), diện tích (a) của hình chữ nhật: Input: l (length), w (width) Compute: p (perimeter), a (area) Output: p, a Bài tập 03: pro03 o Tên class: cAss02Pro03_<mssv> Lưu ý mssv: mã số sinh viên (xem ở trên) Ví dụ: cAss02Pro03_9600278 o Nội dung: viết chương trình nhập vào 1 số thực là đường kính của một hình tròn ( d: diameter ) xuất ra chu vi (p), diện tích (a) của hình tròn đó: Input: d ( diameter ) Compute: p (perimeter), a (area) (lấy pi= 3.14) Output: p, a Bài tập 04: pro04 o Tên class: cAss02Pro04_<mssv> Lưu ý mssv: mã số sinh viên (xem ở trên) Ví dụ: cAss02Pro04_9600278 o Nội dung: viết chương trình nhập vào 3 số thực (a, b, c) là cạnh của 1 tam giác, xuất ra chu vi (p), diện tích (s) của tam giác đó: Input: a, b, c Compute: p (perimeter), s (area) Output: p, s
Background image of page 2
1 March 2011 Assigment 02 Simple Computing and Converter Nam Vu 3 VLU-Fundamental of Computing 1 Bài tập 05: pro05 o Tên class: cAss02Pro05_<mssv> Lưu ý mssv: mã số sinh viên (xem ở trên) Ví dụ: cAss02Pro05_9600278 o Nội dung: viết chương trình nhập vào 4 số nguyên m, n, p, q và xuất ra tổng (sum), trung bình cộng (ave)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 05/14/2011 for the course CS 101 taught by Professor Lynn during the Spring '09 term at Carnegie Mellon.

Page1 / 10

vlu_foc01_hqe02_SimpleComputingAndConverter_namvu_1011_ver02...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online